Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Inschrijver op overheidsopdracht moet bij inschrijving niet altijd voldoen aan alle voorwaarden voor uitvoering ervan (Hof van Justitie – zaak C-295/20 van 8 juli 2021)

Inschrijver op overheidsopdracht moet bij inschrijving niet altijd voldoen aan alle voorwaarden voor uitvoering ervan (Hof van Justitie – zaak C-295/20 van 8 juli 2021)

Dirk De Keuster
/ Categories: Overheidsopdrachten

De aanbestedende dienst schreef op 7 oktober 2018 een internationale opdracht uit voor “diensten inzake het beheer van gevaarlijke afvalstoffen”. In theorie hadden inschrijvers “de mogelijkheid om het betrokken terrein te bezoeken alvorens hun inschrijving in te dienen”. In de praktijk bleek het echter niet mogelijk “toegang te krijgen tot en de vullingsgraad vast te stellen van een groot aantal containers”. Hierdoor was het niet gekend om welke hoeveelheden aan gevaarlijke afvalstoffen het precies ging.

De aanbestedende dienst wees op 21 mei 2019 de inschrijving van onderneming Sanrea af “met name omdat zij niet beschikte over de bij verordening nr. 1013/2006 vereiste vergunning voor de internationale overbrenging van afvalstoffen en zij dus niet had aangetoond dat zij gerechtigd was de betrokken activiteit uit te oefenen”. Sanrea vocht deze beslissing aan stellende dat in de aanbestedingsvoorwaarden niet werd opgenomen “dat bij de inschrijving de toestemming van de nationale autoriteiten voor de internationale overbrenging van afvalstoffen moest zijn gevoegd.” Uiteindelijk werd een en ander met prejudiciële vraagstelling overgelegd aan het Hof van Justitie.

Het HvJ oordeelt: “De verplichting om van de betrokken bevoegde autoriteiten toestemming te verkrijgen voor de overbrenging van afvalstoffen van een lidstaat naar een andere staat, kan echter niet worden gelijkgesteld met de verplichting om in een beroepsregister of in het handelsregister van een lidstaat te zijn ingeschreven, noch met de verplichting om in het bezit te zijn van een specifieke vergunning of lid te zijn van een specifieke organisatie.” Genoemde verplichting valt volgens het HvJ niet onder de “de geschiktheid om een beroepsactiviteit uit te oefenen in de zin van artikel 58, lid 1, eerste alinea, onder a)” van Richtlijn 2014/14 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten.

De genoemde verplichting betreft daarentegen een voorwaarde voor de uitvoering van de opdracht. Het Hof vermeldt hierover dat: “De verplichting voor de inschrijvers om reeds vanaf de indiening van hun inschrijving aan álle voor de uitvoering van de opdracht geldende voorwaarden te voldoen, vormt daarenboven een buitensporige voorwaarde die deze ondernemers bijgevolg kan ontmoedigen om deel te nemen aan de aanbestedingsprocedures en die dus in strijd is met de door artikel 18, lid 1, van die richtlijn gewaarborgde beginselen van evenredigheid en transparantie.”

De omstandigheden van deze specifieke zaak waarbij een inschrijver niet kon weten bij inschrijving wat er exact tot de opdracht zou behoren, en waar dit erg relevant was voor enige vergunnings- of toestemmingsaanvraag, zal een rol hebben gespeeld in de beoordeling van het Hof. Niettemin is het oordeel duidelijk: het Unierecht moet uitgelegd “dat het eraan in de weg staat dat de inschrijving van een inschrijver wordt afgewezen op de enkele grond dat hij bij de indiening van zijn inschrijving niet het bewijs levert dat hij voldoet aan een voorwaarde die geldt voor de uitvoering van de betrokken opdracht.”

Vorig artikel Hof van Justitie spreekt zich uit over maximumwaarde raamovereenkomsten bij overheidsopdrachten (HvJ C-23/20 van 17 juni 2021)
Volgend artikel Grondwettelijk Hof verwerpt de vorderingen tot schorsing tegen de nieuwe Vlaamse eindtermen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs (arrest nr. 113/21 van 22 juli 2021)
1048

Documents to download

Nieuwsbrief

Vul hier je gegevens in om je te abonneren op onze nieuwsbrief.
U kunt op elk moment van gedachten veranderen door te klikken op de afmeldlink in de voettekst van elke e-mail die u van ons ontvangt. Wij zullen uw informatie met respect behandelen. U stemt ermee in dat [EasyDNNmailChimp: PortalName] uw informatie mag verwerken in overeenstemming met de voorwaarden.
We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door hieronder te klikken om dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte informatie wordt overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met hun Privacybeleid en Voorwaarden .
Uitschrijven