Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Verhuur onroerende goederen kan nu ook onder de BTW

Wet van 14 oktober 2018 (B.S. 25 oktober 2018) tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de optionele belastingheffing inzake verhuur van uit hun aard onroerende goederen betreft ... voert belangrijke wijzigingen door inzake de BTW bij de verhuur van onroerende goederen. Er is een verplichte en optionele toepassing van de BTW.

Lees verder

Ook handelsvennootschappen kunnen vrijstelling OV genieten

de Fiscoloog van 21 september 2016 nr. 1489 wordt melding gemaakt van een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 14 juni 2016 waarin wordt gesteld dat de vrijstelling van onroerende voorheffing voor de onroerende goederen die de belastingplichtige of de bewoner zonder winstoogmerk heeft bestemd voor een bijzondere bestemming zoals het vestigen van rusthuizen (art. 253 WIB 1992; art. 2.1.6.0.1, al. 1, 1° VCF).

Lees verder

Het onderscheid tussen een concessie van openbare dienst en een domeinconcessie

In de Fiscoloog nr. 1489 van 21 september 2016 wordt een arrest van het Hof van Beroep te Gent van 3 mei 2016 weergegeven. In dit arrest heeft het Hof van Beroep te Gent zich afgevraagd waar een domeinconcessie en een concessie van openbare dienst zich van elkaar onderscheiden. Dit onderscheid is fiscaal van belang aangezien inkomsten uit de concessie van openbare dienst in het WIB 92 worden beschouwd als roerende inkomsten terwijl inkomsten uit een domeinconcessie beschouwd worden als onroerende inkomsten. Het Hof stelt hierbij het volgende en definieert beide begrippen.

Lees verder

Fiscus kan wel degelijk tot rechtsplegingsvergoeding worden veroordeeld

De laatste tijd was er twijfel gerezen over de vraag of de fiscus wel kon veroordeeld worden tot een rechtsplegingvergoeding indien de fiscus de zaak had verloren. De twijfel ontstond omdat het Openbaar Ministerie, krachtens de wet, nooit kan worden veroordeeld tot een rechtsplegingsvergoeding. Deze uitsluiting werd doorgetrokken naar veroordelingen van overheden in andersoortige zaken. Hierop volgde een reeks prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof. Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat het niet strijdig is met het grondwettelijk gewaarborgd gelijkheidsbeginsel dat de fiscus in fiscale zaken kan worden veroordeeld tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding wanneer de fiscus ongelijk krijgt van de rechter (Grondwettelijk Hof nr. 70/2015 van 21 mei 2015). Alles blijft dus bij het oude. Zowel de belastingplichtige als de fiscus kunnen veroordeeld worden tot een rechtsplegingsvergoeding indien zij de zaak verliezen. Lees verder

Fiscus verduidelijkt de antimisbruikbepaling in registratie- en successierechten

De fiscus heeft op 19 juli 2012 een omzendbrief goedgekeurdwaarin de anti-misbruikbepaling nader wordt toegelicht. Deze omzendbrief bevat een lijst van enerzijds aanvaardbare handelingen (waaronder schenking door grootouders, schenking met voorbehoud van vruchtgebruik, de handgift en de bankgift) en anderzijds verdachte handelingen (o.m. sterfhuiscontructies, erfpachtconstructies, ik-opa en gesplitste aankoop). Bij de verdachte handelingen wordt de bewijslast omgekeerd. Deze transacties zijn niet-aanvaardbaar tenzij de belastingplichtige bewijst dat de keuze voor de rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen verantwoord is door andere dan fiscale motieven. De circulaire is terug te vinden op fisconet. Lees verder
RSS
123

Nieuwsbrief

Vul hier je gegevens in om je te abonneren op onze nieuwsbrief.
U kunt op elk moment van gedachten veranderen door te klikken op de afmeldlink in de voettekst van elke e-mail die u van ons ontvangt. Wij zullen uw informatie met respect behandelen. U stemt ermee in dat [EasyDNNmailChimp: PortalName] uw informatie mag verwerken in overeenstemming met de voorwaarden.
We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door hieronder te klikken om dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte informatie wordt overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met hun Privacybeleid en Voorwaarden .
Uitschrijven