Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Grondwettelijk Hof handhaaft Gemeentewegendecreet

De bepalingen inzake de aanleg, verplaatsing en wijziging van gemeentewegen in het Gemeentewegendecreet werden bij verzoekschrift dd. 12 november 2019 aangevochten bij het Grondwettelijk Hof. Deze laatste besloot dd. 6 februari 2020 (arrest 21/2020) om de vordering tot schorsing te verwerpen omdat niet voldaan was aan de vereiste van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel. De vordering tot gedeeltelijke vernietiging werd recent behandeld door het Hof in arrest 130/2021 van 7 oktober 2021 samen met een beroep tot vernietiging door een andere verzoeker ingesteld dd. 11 februari 2020. Op één uitzondering na, worden de vorderingen allemaal verworpen.

Lees verder

Vlaamse Codex Wonen vanaf 1 januari 2021

De Vlaamse regering heeft dit jaar ingezet op de codificatie van haar woonbeleid, volgens eigen zeggen met inzet op structuur en leesbaarheid en zonder inhoudelijke wijzigingen. De Vlaamse Wooncode biedt in artikel 112 de mogelijkheid aan de Vlaamse Regering om de bepalingen van de wooncode te codificeren samen met die van een aantal andere wetten en decreten met betrekking tot woonbeleid. De codificatiebeweging is sinds kort afgerond en de inwerkingtreding van de nieuwe Vlaamse Codex Wonen is voorzien voor 1 januari 2021.

Lees verder

Het gemeentewegendecreet: een ware aardverschuiving in het wegenlandschap

Op 1 september 2019 treedt het Gemeentewegendecreet (decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, B.S. 12 augustus 2019) in werking. Dit decreet voert een belangrijke hervorming van de gemeentelijke wegen door.  De voornaamste bedoelingen van dit decreet zijn enerzijds, een harmonisering creëren van de bestaande versnipperde regelgeving over de gemeentewegen en anderzijds, komen tot een logischere, meer hedendaagse taakverdeling bij de behandeling van gemeentelijke wegdossiers. 

Lees verder

E-facturatie bij overheidsopdrachten vanaf 1 april 2019

Sinds 1 april 2019 zijn alle aanbestedende overheden verplicht om digitale facturen te aanvaarden en te verwerken. De verplichting voor de ondernemers om uitsluitend elektronische facturen te versturen en aldus af te zien van papieren facturen is slechts van toepassing vanaf de datum te bepalen door de Koning.

Lees verder

OB verplichte toepassing wetgeving overheidsopdrachten bij verzekeringscontracten

Op Valentijnsdag verscheen in het Belgisch Staatsblad de omzendbrief van 25 januari 2019 KB/ABB 20169/1 betreffende de verplichte toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten bij verzekeringscontracten. 

De omzendbrief verwijst naar het globaal rapport “Aankoop- en Contractbeheer van Leveringen en Diensten" van Audit Vlaanderen waaruit blijkt dat de markt voor verzekeringen (veel) te weinig wordt bevraagd door de lokale besturen. 

Daarnaast blijkt uit het rapport dat ook het contractbeheer veelal te wensen overlaat. De meeste geauditeerde lokale besturen blijken volgens dat rapport zelfs geen overzicht te hebben van hun lopende contracten, waardoor ze onvoldoende op de hoogte zijn van overeengekomen prijzen en voorwaarden. Hierdoor komt het tijdig hernieuwen van de contracten evident ook in het gedrang. 

Lees verder
RSS
12

Nieuwsbrief

Vul hier je gegevens in om je te abonneren op onze nieuwsbrief.
U kunt op elk moment van gedachten veranderen door te klikken op de afmeldlink in de voettekst van elke e-mail die u van ons ontvangt. Wij zullen uw informatie met respect behandelen. U stemt ermee in dat [EasyDNNmailChimp: PortalName] uw informatie mag verwerken in overeenstemming met de voorwaarden.
We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door hieronder te klikken om dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte informatie wordt overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met hun Privacybeleid en Voorwaarden .
Uitschrijven