Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Raad van State spreekt zich uit over aanvullende opdrachten: motiveren is de boodschap!

In een recent arrest van 11 december 2018 sprak de Raad van State zich uit over de toepassing van een aanvullende opdracht op grond van artikel 38/1 KB Uitvoering. 

Uit dit arrest blijkt dat de Raad van State eerst en vooral meent dat deze betwisting behoort tot de rechtsmacht van de Raad van State. Verder blijkt uit dit arrest ook dat een beslissing tot het toekennen van een aanvullend werk, levering of dienst op grond van artikel 38/1 KB Uitvoering wel degelijk correct en afdoende dient te worden gemotiveerd.  

 

Lees verder

Bouwheer nu ook mee aansprakelijk voor RSZ- en fiscale schulden van (onder)aannemer

In het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2015 is de Programmawet van 10 augustus 2015 verschenen. De getrapte aansprakelijkheidsregeling voor RSZ- en fiscale schulden die een aantal jaren geleden in de bouwsector werd ingevoerd, wordt in de artikelen 18 (RSZ) én 19 (fiscaal) uitgebreid tot de bouwheer. Deze laatste riskeert mee te moeten opdraaien voor deze schulden van zijn (onder)aannemers. Lees verder

Wegeniswerken kunnen overmacht inhouden

Het Hof van Beroep van Gent heeft aanvaard dat wegeniswerken een toepassing van het beginsel van overmacht kunnen inhouden. In concreto betrof het de deelname van een onderneming aan de open bedrijvendrag. Omwille van de wegeniswerken was de betrokken onderneming zeer moeilijk bereikbaar. Zij annuleerde dan ook haar deelname aan de open bedrijvendag. Volgens de organiserende vzw bleef echter de deelnamevergoeding onverminderd verschuldigd. Het Hof van Beroep te Gent onderzoekt hierbij de dubbele voorwaarde voor de toepassing van overmacht, zijnde enerzijds de gebeurtenis of de omstandigheid die de nakoming van de verbintenis door de schuldenaar onmogelijk maakt; anderzijds de afwezigheid van een fout in hoofde van de schuldenaar. Voor wat betreft de eerste voorwaarde verwijst het Hof naar het artikel van prof. Van Oevelen ("overmacht en imprevisie in het Belgische Contractenrecht" TPR 2008, 609) waarbij prof. Van Oevelen het standpunt inneemt dat de onmogelijkheid moet worden beoordeeld aan de hand van het criterium van de normaal zorgvuldige en omzichtige contractant. Er wordt in het arrest derhalve toepassing gemaakt van de theorie van de redelijke onmogelijkheid en niet van de absolute onmogelijkheid. De vordering van de vzw werd dan ook afgewezen. Gent, 2 april 2012, NJW 2013, 32. Lees verder

Burenhinder én de aannemer

In het NJW van 21 november 2012 staan twee interessante passages met betrekking tot burenhinder. In dit nummer wordt het arrest van het Hof van Cassatie dd. 4 juni 2012 gepubliceerd. Het Hof bevestigt in dit arrest zijn rechtspraak dat voor de toepassing van het leerstuk van de burenhinder op grond van artikel 544 B.W. enkel kan worden ingeroepen tussen titularissen van onderscheiden delen van eigendom. Het begrip "titularissen" verwijst naar het feit dat niet enkel eigenaars een beroep kunnen doen op de burenhinder doch ook huurders. Wel blijft vereist dat de vordering wordt ingesteld tussen "naburige erven". De vordering tussen gebruikers van een zelfde loods bestemd voor de winterberging van hun vaartuigen, kan dan ook niet onder de toepassing worden gebracht van het leerstuk van de burenhinder (Cass. 4 juni 2012, NJW nr. 271, 2012, 725, noot IB). in hetzelfde nummer is een juridische bijdrage opgenomen van Joyce Maes over vrijwaringsbedingen. Deze auteur besteedt aandacht aan de toepassing van de burenhinder ten aanzien van aannemers. De auteur verwijst naar het feit dat een vordering voor burenhinder nooit tegen een aannemer rechtstreeks kan worden ingesteld. Deze aannemer beschikt immers niet over rechten op het naburig erf. De aannemer kan de bouwheer wel vrijwaren tegen de aanspraken van de buren op grond van artikel 544 B.W. De meerheidsopvatting bestaat er in dat een dergelijke vrijwaring uitdrukkelijk moet zijn bepaald tussen bouwheer en aannemer. J. MAES, "vrijwaringsbedingen", NJW nr. 271, 2012, 698. Lees verder
RSS
123

Nieuwsbrief

Vul hier je gegevens in om je te abonneren op onze nieuwsbrief.
U kunt op elk moment van gedachten veranderen door te klikken op de afmeldlink in de voettekst van elke e-mail die u van ons ontvangt. Wij zullen uw informatie met respect behandelen. U stemt ermee in dat [EasyDNNmailChimp: PortalName] uw informatie mag verwerken in overeenstemming met de voorwaarden.
We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door hieronder te klikken om dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte informatie wordt overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met hun Privacybeleid en Voorwaarden .
Uitschrijven