Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Katje Lee : wil van het FAVV is niet noodzakelijk de wet - Rechtbank van eerste aanleg oordeelt terecht dat de noodzakelijke motivering ontbreekt

Het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid betreft een onderdeel van de uitvoerende macht. Dit houdt in dat het agentschap onderworpen is aan de algemene beginselen van de behoorlijk bestuur waaronder de formele en materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsgebinsel en de proportionaliteit. Het FAVV dient dan ook elke beslissing te motiveren aan de hand van een risico-analyse van de volksgezondheid die zij in concreto en zorgvuldig moet opstellen. Hierbij houdt het FAVV rekening met de adviezen die deskundigen op dit vlak verstrekt hebben. Deze risico-analyse moet transparant in de beslissing worden opgenomen. Enkel indien de risico-analyse een bepaalde maatregel verantwoordt, kan deze worden opgelegd.

Lees verder

Arrest Grondwettelijk Hof 17 oktober 2019 – nr. 146/2019 – leveringsbeperking voor geneesmiddelenverdelers is strijdig met het vrij verkeer van goederen

Het Grondwettelijk Hof vernietigde in een arrest van 17 oktober 2019 artikel 3, 2° van de wet van 7 april tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen. Het bestreden artikel bepaalde dat een groothandelaar-verdeler van geneesmiddelen in beginsel niet mag leveren aan een gewone groothandelaar, noch rechtstreeks mag exporteren.

Lees verder

Raad van State veroordeelt FAVV tot 2 x 3750 euro schadevergoeding in herstel aan GAIA

In de arresten nrs. 241. 785 en 241.786 van 14 juni 2018 vernietigde de Raad van State op verzoek van de vzw GAIA de erkenningen die het FAVV had verleend aan de tijdelijke slachtvloeren te Genk en te Beringen.
Op grond van artikel 11bis van de RvS-wet vorderde de vzw GAIA in beide gevallen een schadevergoeding tot herstel (resp. 26.000 en 24.000 euro). De Raad van State kent in zijn arresten nrs. 245.785 en 245.786 van 24 oktober 2019 in elk van beide gevallen een forfaitaire vergoeding van 3.750 euro toe, die zowel de morele als de materiële schade dekt.

Lees verder

FAVV moet bij elke controle de algemene beginselen van behoorlijk bestuur respecteren

Raad van State oordeelde dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zijnde o.m. het wettigheidsbeginsel, de motiveringspicht én het redelijkheidsbeginsel,  moet respecteren bij elke controle en niet voor een futiliteit een operator mag sluiten. Het FAVV legt zich in eerste instantie niet neer bij het arrest van de Raad van State én wenste toch te sluiten maar krijgt vervolgens in een nieuw arrest een dwangsom opgelegd.

Lees verder

Controlediensten aanwezig bij Beroepscommissie schendt hoorplicht niet

De Raad van State verwerpt UDN-schorsingsvordering van een pluimveeslachterij in het arrest nr. 243.329 van 3 januari 2019 tegen de intrekking van diens erkenning door de bevoegde minister. De Raad acht de hoorplicht niet geschonden. De hoorplicht houdt geen volledig tegensprekelijk debat in. Het feit dat de beroepscommissie de vertegenwoordigers van DG Controle afzonderlijk heeft gehoord, vormt geen onwettigheid. De Raad oordeelde eveneens dat de minister niet moet antwoorden op de documenten die hem door de verzoekende partij zijn meegedeeld.

Lees verder
RSS
12

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.