Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Geen tolerantie meer voor overschrijding van de geluidsnormen in Brussel door het luchtverkeer.

 

De Raad van State heeft in het arrest nr. 236.402 van 10 november 2016 de vordering tot schorsing  van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de bevoegde minister van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van het Brussels Instituut voor Milieubeheer "tot opheffing van de tolerantie met betrekking tot de vaststelling van inbreuken op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 1999 betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht door luchtverkeer"  verworpen.

Lees verder

Subsidievoorwaarden voor sportsector gepubliceerd

In het Belgisch Staatsblad van 9 novemer 2016 werd het Bebsluit van de Vlaamse regering van 16 september 2016 gepubliceerd betreffende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en de subsidiëring van de georganiseerde sportsector inzake de vaststelling van de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de uitvoering van de beleidsfocussen jeugdsport, laagdrempeling sportaanbod, innovatie en sportkampen.

 

Lees verder

DKC-LAW verstrekt opleiding over overheidsopdrachten voor de renovatie en bouw van zwembaden

DKC-law verstrekte op 27 oktober 2016 een opleiding over overheidsopdrachten voor zwembaden. Deze opleiding werd georganiseerd voor het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) en past in de beslissing van de Vlaamse regering van 10 juni 2016 om een budget van 10 miljoen Euro vrij te maken voor een tweede initiatie in kader van subsidiëring van zwembaden. Deze 2de oproep richt zich zowel op nieuwbouw als renovatie van zwembaden.

Lees verder

Raad van State niet bevoegd voor terugvordering van een subsidie

In het Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht 7/8 van 2016 is het arrest afgedrukt van de Raad van State nr. 234.094 van 9 maart 2016. Het geschil betrof een beslissing van de Vlaamse regering om toegekende opleidingssteun terug te vorderen. De Raad oordeelde dat de terugvordering van deze subsidies een gebonden bevoegdheid betreft waarvoor enkel de gewone hoven en rechtbanken bevoegd zijn. De auditeur had in zijn verslag echter een ander standpunt ingenomen waarbij hij op basis van een analyse van de wetgeving tot de conclusie was gekomen dat de bestreden beslissing niet volledig werd gedetermineerd door de geldende regelgeving.

Lees verder

Hoe ver reikt het wettelijk monopolie van de notaris met betrekking tot openbare verkoop?

In zijn arrest van 9 juni 2016 heeft het Hof van Cassatie bepaalt dat de verkoop van een onroerend goed, via een publieke veilingsite waarbij de mogelijkheid wordt geboden aan een virtueel bijeengebracht publiek om op een openingsbod concurrentiële biedingen te doen waarvan andere kandidaten kennis hebben en, waarbij de bedoelde kavel aan de hoogste bieder word toegewezen en een verkoopbevestiging aan de hoogste bieder wordt verstuurd, een openbare verkoop is die onder de exclusieve bevoegdheid van notarissen valt.

Lees verder
RSS
First2324252628303132Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.