Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

zorgplicht in het Archeologiedecreet houdt niet in dat eigenaar verplicht wordt om zelf opgravingen te doen

In het NJW van 7 november 2012 werd het arrest van het Hof van cassatie gepubliceerd van 23 februari 2012. in dit arrest oordeelde het Hof dat de zorgplichtregeling zoals bepaald in artikel 4, §2 van Decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, niet onbegrensd is. Deze zorgplicht gaat niet zover dat de eigenaar kan verplicht worden om op eigen kosten archeologische opgravingen uit te voeren alvorens hij een stedenbouwkundig vergunde werken kan aanvatten indien de Vlaamse regering geen gebruik maakt van haar recht om opgravingen tot algemeen nut te verklaren. Er is een noot toevoegd : JT, "Het archeologiedecreet en het eigendomsrecht: eindelijk met elkaar verzoend ?" Lees verder

Voorwaarden voor motivering door middel van verwijzing

In het TBP nr. 7 van 2012 is het arrest gepubliceerd van de Raad van State nr. 211.205 van 14 februari 2011. Dit arrest is interessant omdat het arrest de voorwaarden duidelijk weergeeft waaraan een motivering door verwijzing moet voldoen. Er zijn vier cumulatieve voorwaarden: 1) de inhoud van de stukken waarnaar verwezen wordt, moeten aan de betrokkene ter kennis zijn gebracht; 2) de stukken moeten zelf voldoende gemotiveerd zijn; 3) de stukken mogen niet tegenstrijdig zijn. 4) de adviezen moeten worden bijgevallen in de uiteindelijke beslissing. zie ook noot van Steven Denys, Motivering door verwijzing naar adviezen. Lees verder

Wijzigingen aan procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen

In het decreet van 6 juli 2012 houdende wijziging van de diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft (B.S. 24 augustus 2012) heeft de Vlaamse decreetgever enkele wijzigingen aangebracht aan de werken en de procedure met als doelstelling de achterstand te doen afnemen. De meest vernieuwende wijziging betreft de invoering van de bestuurlijke lus. Dit houdt in dat de Raad bij tussenarrest een bestuur kan vragen om binnen een bepaalde termijn een onregelmatigheid in een beslissing te herstellen. Op die manier wordt een onregelmatigheid hersteld en kan de beslissing worden gehandhaafd zodat een vernietiging kan worden vermeden. Het decreet voert ook de mogelijkheid tot bemiddeling in. De vordering tot schorsing en tot verneitiging moeten voortaan, naar analogie bij de Raad van State, worden ingesteld in hetzelfde verzoekschrift. Zoals bij de Raad van State zal een partij die in de schorsingsprocedure in het ongelijk is gesteld, uitdrukkelijk de verderzetting van de procedure moeten vragen. Indien dit niet gebeurt, wordt de procedure tot vernietiging versneld. Er wordt tevens voorzien voor een versnelde procedure voor beroepen die doelloos, kennelijk onontvankelijk zijn of waarvoor de Raad kennelijk onbevoegd is. Tot slot kan de Raad ook een geldboete opleggen in geval van een kennelijk onrechtmatig beroep. Het decreet werd verder uitgevoerd in het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2012 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen (B.S. 8 augustus 2012). Voor een bespreking van dit besluit verwijs ik naar het NJW nr. 268, 586. Het is maar de vraag of deze maatregelen voldoende zullen zijn om de achterstand weg te werken. Lees verder

Uitsluiting wegens strafrechterlijke veroordeling geldt ook voor bestuurder

De uitsluitingscriteria in het overheidsopdrachtenrecht bepalen dat een inschrijver kan worden uitgesloten indien de inschrijver bij een kracht van gewijsde gegaan vonnis is veroordeeld voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast (zie o.m. de artikelen 45 van de Richtlijn 2001/EG/18; artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 (= werken); artikel 61 van de wet van 15 juli 2011). In een arrest van 8 mei 2012 nr. 219.262 (NJW 2012, 509) heeft de Raad van State aanvaard dat een inschrijver ook kan worden uitgesloten omdat één van de bestuurders van de inschrijver veroordeeld werd tot een misdrijf dat de professionele integriteit aantast. De Raad van State tilde zwaar aan het feit dat de veroordeling zich situeert in de sfeer van de werken die voor de huidige opdracht zullen moeten worden uitgevoerd. Bovendien dateerde de veroordeling van 2 jaar voor de gunningsbeslissing. Lees verder

Fiscus verduidelijkt de antimisbruikbepaling in registratie- en successierechten

De fiscus heeft op 19 juli 2012 een omzendbrief goedgekeurdwaarin de anti-misbruikbepaling nader wordt toegelicht. Deze omzendbrief bevat een lijst van enerzijds aanvaardbare handelingen (waaronder schenking door grootouders, schenking met voorbehoud van vruchtgebruik, de handgift en de bankgift) en anderzijds verdachte handelingen (o.m. sterfhuiscontructies, erfpachtconstructies, ik-opa en gesplitste aankoop). Bij de verdachte handelingen wordt de bewijslast omgekeerd. Deze transacties zijn niet-aanvaardbaar tenzij de belastingplichtige bewijst dat de keuze voor de rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen verantwoord is door andere dan fiscale motieven. De circulaire is terug te vinden op fisconet. Lees verder
RSS
First2324252628303132Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.