Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Uitsluiting wegens strafrechterlijke veroordeling geldt ook voor bestuurder

De uitsluitingscriteria in het overheidsopdrachtenrecht bepalen dat een inschrijver kan worden uitgesloten indien de inschrijver bij een kracht van gewijsde gegaan vonnis is veroordeeld voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast (zie o.m. de artikelen 45 van de Richtlijn 2001/EG/18; artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 (= werken); artikel 61 van de wet van 15 juli 2011). In een arrest van 8 mei 2012 nr. 219.262 (NJW 2012, 509) heeft de Raad van State aanvaard dat een inschrijver ook kan worden uitgesloten omdat één van de bestuurders van de inschrijver veroordeeld werd tot een misdrijf dat de professionele integriteit aantast. De Raad van State tilde zwaar aan het feit dat de veroordeling zich situeert in de sfeer van de werken die voor de huidige opdracht zullen moeten worden uitgevoerd. Bovendien dateerde de veroordeling van 2 jaar voor de gunningsbeslissing. Lees verder

Fiscus verduidelijkt de antimisbruikbepaling in registratie- en successierechten

De fiscus heeft op 19 juli 2012 een omzendbrief goedgekeurdwaarin de anti-misbruikbepaling nader wordt toegelicht. Deze omzendbrief bevat een lijst van enerzijds aanvaardbare handelingen (waaronder schenking door grootouders, schenking met voorbehoud van vruchtgebruik, de handgift en de bankgift) en anderzijds verdachte handelingen (o.m. sterfhuiscontructies, erfpachtconstructies, ik-opa en gesplitste aankoop). Bij de verdachte handelingen wordt de bewijslast omgekeerd. Deze transacties zijn niet-aanvaardbaar tenzij de belastingplichtige bewijst dat de keuze voor de rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen verantwoord is door andere dan fiscale motieven. De circulaire is terug te vinden op fisconet. Lees verder

Concessie met BTW - Hof van Beroep te Antwerpen stelt dat de inmenging voldoende actief moet zijn.

In de Fiskoloog van 4 juli 2012 (nr. 1303) wordt meldig gemaakt van het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 13 maart 2012 waarin het Hof van Beroep een concessie voor de uitbating van een sporthal kwalificeert als een onroerende verhuur en derhalve niet onderworpen wordt aan de BTW. Het feit dat "enkele praktische afspraken", zoals verplichte toegankelijkheid tijdens de openingsuren, het recht op controle en dat de uitbater zich moet gedragen naar de instructies van de concessiegever, zijn opgenomen in de concessieovereenkomst, doet hieraan geen afbreuk. De rulingcommissie heeft in een Voorafgaande beslissing nr. 600.298 van 29 mei 2007, Fosc. nr. 1087, 3, geoordeeld dat een concessie wel onderworpen is wel aan de BTW indien de concessiegever zich actief inlaat met de manier waarop de concessiehouder het gebouw uitbaat. De inmenging zal dus voldoende moeten zijn. Zie IVAN MASSELIN, "Concessie met BTW ? Inmening moet voldoende actief zijn", Fiskoloog nr. 1303, 4 juli 2012. Lees verder

Omzendbrief op komst voor anti-misbruikbepaling

In de Tijd van 20 juli 2012 wordt melding gemaakt van de intentie van de Federale Overheid om een omzendbrief uit te vaardigen waarin een lijst met handelingen wordt opgesomd die niet als misbruik worden bestempeld inzake successie- en registratierechten voor zover ze geen deel uitmaken van een constructie. Volgens dit artikel vallen volgende handelingen niet onder de anti-misbruikbepaling: handgift of bankgift, schenking voor een buitenlandse notaris, gefaseerde schenking van onroerende goederen, schenking onder last, schenking onder een ontbindende voorwaarde, schenking door de grootouders, schenking met voorbehoud van vruchtgebruik, schenking waarop een verlaagd registratierecht van toepassing is, schenking die een vrijstelling geniet, tontine- en aanwasclausules. Volgende handelingen vallen daarentegen wel onder de anti-misbruikbepaling: sterfhuisclausule, gesplitste aankoop onroerend goed, erfpachtconstructies, inbreng van een onroerend goed in de huwelijksgemeenschap gevolgd door een schenking, uitbreng uit de huwelijksgemeenschap van roerende goederen gevolgd door een schenking, Ik-opa-testament. Lees verder

Geen verkavelingsvergunning nodig voor groepsbewoning

In artikel 20 van het decreet van 11 mei 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en wijziging van de regelgeving wat de opheffing van het agentschap ruimtelijke ordening betreft (B.S 6 juni 2012) wordt verduidelijkt dat een eigenaar een stedenbouwkundige vergunning kan aanvragen wanneer hij op zijn grond, woningen of constructies voor bewoning opricht om de bebouwde kavels vervolgens te vervreemden, zonder eerst een verkavelingsvergunning te moeten aanvragen. In enkele rcente arresten had de Raad van State immers geoordeeld dat voor groepswoningbouwproject altijd eerst een verkavelingsvergunning moet worden gevraagd. Dit gaf aanleiding tot discussie. De decreetgever maakt een einde aan de discussie. Een verkavelingsvergunning is niet nodig indien de kavels eerst worden bebouwd en pas nadien worden verkocht. Verkavelingsvergunningen zijn enkel noodzakelijk bij onbebouwde percelen. De bevoegde Vlaamse Minister had dit standpunt reeds ingenomen in het antwoord op een parlementaire vraag van Katrien Schrijvers (Vraag nr. 207 - 12 december 2011).

Lees verder
RSS
First2425262729313233Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.