Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

10-jarige OLO op laagste niveau ooit

De Belgische langetermijn rente op 10 jaar (= OLO) is gedaald tot het laagste niveau ooit, zijnde 2,82%. Dit is echter nog steeds 1,7 % meer dan Duitsland. Te lage rentevoeten hebben ook nadelen. Ze wijzen op een moeilijke economische situatie. Daarenboven is het slecht nieuws voor spaarders. De daling wordt bovendien ingepikt voor de banken die hierdoor hun marge kunnen verhogen. Voor de staatsfinanciën is het wel goed nieuws. Lees verder

Parkeergeld is (g)een retributie

In de Fiskoloog van 30 mei 2012 (nr. 1298) wordt melding gemaakt van twee tegengestelde uitspraken met betrekking tot parkeergelden. Het Hof van Beroep te Gent oordeelde dat parkeergelden een retributie betreft (Gent 20 september 2011) terwijl volgens de Vrederechter van Thuis het een belasting is (Vred. Thuin 23 mei 2011). Lees verder

Planning successie dreigt fiscaal misdrijf te worden ?

In de Tijd van zaterdag 26 mei 2012 wordt de vraag gesteld of de nieuwe anti-misbruikbepalingen van de regering Di-Rupo veelgebruikte technieken voor successieplanning waaronder de handgift, dreigen onmogelijk te maken. In de rubriek netto wordt dit uitgangspunt gerelatveerd. De aniti-misbruikbepalingen werden ingevoerd in de artikelen 167-169 van de Programmawet van 29 maart 2012. Ze staan opgenomen in 344, §1 WIB 92; 18, §2 W. Reg. en 106 W. Succ. Op 4 mei 2012 heeft de belastingssadministratie een eerste omzendbrief uitgevaardigd. In de Omzendbrief worden de volgende elementen verduidelijkt: 1) het voorwerp van de niet-tegenstelbaarheid 2) de invoering van een definitie van ‘fiscaal misbruik’ 3) de verdeling van de bewijslast tussen de administratie en de belastingplichtige 4) de herziening van de fiscale toestand van de belastingplichtig 5) de inwerkingtreding op het vlak van inkomstenbelastingen en van registratie- en successierechten. In een gezamenlijk persbericht benadrukten professor fiscaal recht Axel Haelterman en vicepremier Van Quickenborne als reactie op het artikel in De Tijd dat gewone successieplanning ook in de toekomst nog altijd zal kunnen. Ook een bankgift waarbij de tussenkomst van een notaris niet nodig is of een notariële schenking waarbij de schenkingsakte wordt opgemaakt door een notaris, blijven perfect mogelijk. "Inzake schenkingen en successierechten is de inhoud, en ook het doel, van de bestaande regeling duidelijk: wie schenkt met schenkingsrechten, en ook wie schenkt met handgift of voor een buitenlands notaris, betaalt geen successierechten meer op hetgeen geschonken werd", aldus professor Haelterman. "Wel worden een aantal meer gekunstelde technieken zoals bijvoorbeeld de sterfhuisconstructie en het duo-legaat wellicht aanvechtbaar." Lees verder

MEENEEMBAARHEID VAN DE REGISTRATIERECHTEN

Het Grondwettelijk Hof heeft in het arrest nr. 48/2012 van 22 maart 2012 het decreet van het Vlaamse Gewest van 23 december 2010 « houdende wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wat het vermijden van een gelijktijdige heffing van btw en registratierechten op eenzelfde terrein betreft », vernietigt in zoverre het niet de teruggave van de registratierechten toestaat bij de aankoop van een nieuwe woning met bijbehorende grond onder het btw-stelsel. Wie een nieuw huis met in begrip van de grond koopt onder de BTW kan derhalve ook genieten van de regel met betrekking tot de meeneembaarheid van registratierechten. zie: Nieuwsbrief Notariaat nr.5, april 2012, 1, P. Van Melkebeke 'Grondwettelijk Hof ziet discriminatie in Vlaamse meeneembaarheid bij aankoop van een nieuwe woning die volledig onder de btw valt' Lees verder

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale schulden fors uitgebreid in de (bouw) sector

De Programmawet van 29 maart 2012 heeft in de getrapte hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden van (onder)aannemers opnieuw ingevoerd (artt. 61 ev.). De Koning krijgt de bevoegdheid om deze regeling ook uit te breiden naar andere sectoren buiten de bouwsector na éénparig advies van de betrokken paritaire comités of subcomiés. Deze maatregel geldt vanaf 16 april 2012. Zie fiskoloog nR. 1295 - 9 mei 2012. Lees verder
RSS
First2627282931333435Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.