Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Geen verkavelingsvergunning nodig voor groepsbewoning

In artikel 20 van het decreet van 11 mei 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en wijziging van de regelgeving wat de opheffing van het agentschap ruimtelijke ordening betreft (B.S 6 juni 2012) wordt verduidelijkt dat een eigenaar een stedenbouwkundige vergunning kan aanvragen wanneer hij op zijn grond, woningen of constructies voor bewoning opricht om de bebouwde kavels vervolgens te vervreemden, zonder eerst een verkavelingsvergunning te moeten aanvragen. In enkele rcente arresten had de Raad van State immers geoordeeld dat voor groepswoningbouwproject altijd eerst een verkavelingsvergunning moet worden gevraagd. Dit gaf aanleiding tot discussie. De decreetgever maakt een einde aan de discussie. Een verkavelingsvergunning is niet nodig indien de kavels eerst worden bebouwd en pas nadien worden verkocht. Verkavelingsvergunningen zijn enkel noodzakelijk bij onbebouwde percelen. De bevoegde Vlaamse Minister had dit standpunt reeds ingenomen in het antwoord op een parlementaire vraag van Katrien Schrijvers (Vraag nr. 207 - 12 december 2011).

Lees verder

Presentatie bij algemene offerteaavraag toegelaten !

In het NJW van 27 juni 2012 (nr. 265) wordt het arrest gepubliceerd van de Raad van State dd. 9 februari 2012 nr. 217.840. De overheidsopdracht betrof aan algemene offerte voor de aanduiding van een architect. De Raad van State oordeelde dat een presentatie door de architect geen inbreuk maakt op de algemene offerte op voorwaarde dat enkel een toelichting wordt verstrekt bij de offerte en de offerte zelf niet wordt gewijzigd. De Raad van State oordeelde eveneens dat een dergelijke presentatie geen inbreuk inhoudt op de discretieplicht. Voor de Raad was het belangrijk dat de presentatie door de inschrijver zelf wordt gegeven. De inschrijver kan dan zelf oordelen welke informatie hij vrij geeft. Lees verder

Formele motiveringsplicht geldt ook bij geheime stemming

In het rechtskundig weekblad dd. 23 juni 2012 is het arrest gepubliceerd van het Grondwettelijk Hof van 18 mei 2011 (nr. 85/2011). In dit arrest oordeelde het Grondwettelijk Hof - net zoals de Raad van State reeds had gedaan (zie om. R. v.St. 21 februari 1995, nr. 51.711) - dat ook bij een geheime stemming de formele motiveringsplicht geldt. In een noot onder dit arrest stellen I. Opdebeeck en A. Coolsaet dat deze motiveringsplicht geen grote moeilijkheden oplevert. Er zijn twee praktische oplossingen. Er wordt bij voorkeur gestemd over een ontwerpmotivering. Een tweede mogelijkheid bestaat er in een synthese te maken van de argumenten die tijdens het debat met gesloten deuren zijn geuit. Lees verder

Selectieleidraad betreft ook een voorbeslissing die aanvechtbaar is bij de Raad van State

De selectieleidraad wordt vaak gebruikt bij procedures in twee fasen(onderhandelingsprocedure met bekendmaking, beperkte offerte, beperkte aanbesteding) doch komt alszondig niet voor in de wetgeving op de overheidsopdrachten. Auditeur I Vos stelt in het advies van 18 juni 2012 nr. A/A. 192.078/XII-5777 dat een selectieleidraad wel degelijk eigen en dadelijk werkende rechtsgevolgen doet ontstaan, namelijk het bepaalt de uitsluitings- en selectiecriteria. Deze beslissing tot vaststellen van de selectieleidraad betreft dan ook, net zoals het eigenlijke bestek, een voorbeslissing die voor de Raad van State kan worden aangevochten. Deze voorbeslissing kan afzonderlijk worden aangevochten dan wel kan de kritiek ook worden opgenomen in een beroep tegen de eigenlijke gunningsbeslissing (zie arrest Labonorm nr. 152.173 van 2 december 2005 én Amec Spie nr. 152.174 van 2 december 2005). Lees verder

Ook bij een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking moeten de bepalingen van het bestek worden gevolgd.

In het Nieuw Juridisch Wekblad nr. 264 van 13 juni 2012 wordt het arrest nr. 217.564 van 26 januari 2012 gepubliceerd. In dit arrest vernietigde de Raad van State een toewijzingsbeslissing van de Ugent. De inschrijver had zijn offerte ingediend per e-mail terwijl het bestek een offerte op papier had voorgeschreven. De Raad oordeelde dat de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking weliswaar een relatief vormvrije procedure betreft doch dat ook bij deze gunningswijze het bestek bindend is voor de aanbestedende overheid. Lees verder
RSS
First2728293032343536Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.