Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

onderscheid tussen een aanbesteding en offerteaanvraag voor wat betreft schadevergoeding schendt het gelijkheidsbeginsel niet

Indien een aanbesteding onterecht aan een inschrijver niet is toegewezen, voorziet artikel 15 van de Overheidsopdrachtenwet in een forfaitaire schadevergoeding van 10%. Deze regel geldt niet voor offerteaanvragen. Het Grondwettelijk Hof heeft in het arrest nr. 173/2011 van 10 november 2011 geoordeeld dat dit onderscheid geen schending inhoudt van het gelijkheidsbeginsel. Bij een aanbesteding geldt immers enkel de prijs als gunningscriterium; bij een offerteaanvraag gelden er meer criteria. Om die reden kan een rechter niet met dezelfde zekerheid vaststellen of de opdracht aan een andere inschrijver had moeten zijn toegekend. Het verschil in behandeling tussen een aanbesteding en een offerte is derhalve pertinent en redelijkerwijze verantwoord. Lees verder

Doktersvennootschap : tuinkamer en zwembad niet aftrekbaar

In de Fiskoloog van 29 februari 2012 (nr. 1285) werd melding gemaakt van twee vonnissen van de Rechtbank van Brugge (10 oktober 2011 én 28 november 2011) waarbij de aftrek van bouwkosten voor enerzijds een zwembad en anderzijds een tuinkamer met Pergola werden verworpen. De rechtbank was er in beide gevallen van overtuigd dat het om privé-investeringen ging waarvan men de betaling heeft proberen af te wentelen op de vennootschap. Lees verder

Prejudiciële vraag over verschillende fiscale behandeling van IGS en de AGB's

Het Hof van Beroep te Gent heeft een pejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof over het verschil in fiscale behandeling tussen de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (intercommunales) en de autonome gemeentebedrijven. De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn immers op grond van artikel 180, 1° junco, 220, 2° WIB92 vrijgesteld van vennootschapsbelasting terwijl de AGB's wel vennootschapsbelasting moeten betalen. Afwachten wat het Grondwettelijk Hof hierover zal beslissen. Zie B.S. 23 februari 2012 Lees verder

Nieuwe regels inzake watertoets

Op 1 maart 2012 treedt een nieuw uitvoeringsbesluit rond de watertoets in werking. De procedure wordt doeltreffender en eenvoudiger voor gemeentebesturen. · De aanbeveling om advies te vragen aan een waterbeheerder wordt nu omgezet in een adviesvraagplicht. · Het wordt eenvoudiger om te bepalen of een vergunning onder de adviesvraagplicht valt. · De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden werd geactualiseerd op basis van de gebieden die in november 2010 en januari 2011 overstroomden. Ook gebieden met harde bestemmingen (wonen, bedrijvigheid) in de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden werden opgenomen. De nieuwe regeling geldt voor alle vergunningsaanvragen die ingediend worden vanaf 1 maart 2012. RUPs kunnen vanaf die datum enkel nog goedgekeurd worden als er een watertoets opgenomen is volgens de nieuwe regels. Ook het uitvoeringsbesluit van adviesinstanties bij voorontwerp van RUP wijzigt dan. (bron: www.ruimtelijke ordening.be) (zie ook: www.watertoets.be ) Lees verder

Fiscale Bazooka krijgt minder vuurkracht

De regering Di-Rupo heeft van de strijd tegen de fiscale faude een belangrijke bron van nieuwe inkomsten gevonden. De strijd moet 720 miljoen Euro opleveren op jaarbasis. Een eerste maatregel betrof de invoering van een nieuwe zogenaamde antimisbruikbepaling in. Met deze nieuwe antimisbruikbepaling zou de administratie de rechtshandeling kunnen herkwalificeren indien die plaatsvindt op grond van fiscale overwegingen, wat kan doen vermoeden dat die verrichting als hoofddoel belastingontwijking heeft. Er wordt dus een vermoeden van belastingontwijking ingesteld dat de belastingplichtige dan kan weerleggen: hij moet bewijzen dat de rechtshandeling hoofdzakelijk is ingegeven door andere motieven dan belastingontwijking. Het is ook niet langer nodig dat de juridische gevolgen van de nieuwe kwalificatie dezelfde zijn als die van de oorspronkelijke rechtshandeling. Deze nieuwe bepaling hield een omkering in van de bewijslast en stuitte dan ook op terechte kritiek onder meer van de Raad van State. In de Tijd van 9 februari verscheen een artikel met als titel: " Fiscale Bazooka krijgt minder vuurkracht ". De anti-misbruik bepaling zou worden aangepast. Volgens prof. Luc De Broe houdt deze aanpassing in dat de belangplichtige nog steeds de weg van de minst belaste weg mag volgen. De fiscus moet een dubbel bewijs hebben vooraleer een fiscale constructie te kunnen aanpakken. Ze moet aantonen dat de belastingplichtige een fiscaal voordeel heeft dat in strijd is met de belastingwetgeving én dat het om een constructie gaat waarvan het motief fiscale ontwijking is. Lees verder
RSS
First2728293032343536

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.