Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

overheid kan aansprakelijkheid niet beperken in reglement

Het Hof van cassatie heeft in een arrest van 8 maart 2012 (A.R. C..0027.N - Pas. 2012, 540, concl. G. DUBRULLE) beslist dat een reglement waarbij een openbare dienstverstrekker als bewaarder van een gebrekkige zaak zijn aansprakelijkheid uitsluit of beperkt, in strijd is met de hogere rechtsnorm van artikel 1384 B.W. De rechter dient derhalve dit reglement buiten toepassing te stellen op grond van artikel 159 G.W. Het feit dat de bepaling van artikel 1384 B.W. behoort tot het aanvullend recht, doet hieraan geen afbreuk. Er kan enkel bij overeenkomst worden afgeweken van een bepaling van suppletief recht. Lees verder

Wegeniswerken kunnen overmacht inhouden

Het Hof van Beroep van Gent heeft aanvaard dat wegeniswerken een toepassing van het beginsel van overmacht kunnen inhouden. In concreto betrof het de deelname van een onderneming aan de open bedrijvendrag. Omwille van de wegeniswerken was de betrokken onderneming zeer moeilijk bereikbaar. Zij annuleerde dan ook haar deelname aan de open bedrijvendag. Volgens de organiserende vzw bleef echter de deelnamevergoeding onverminderd verschuldigd. Het Hof van Beroep te Gent onderzoekt hierbij de dubbele voorwaarde voor de toepassing van overmacht, zijnde enerzijds de gebeurtenis of de omstandigheid die de nakoming van de verbintenis door de schuldenaar onmogelijk maakt; anderzijds de afwezigheid van een fout in hoofde van de schuldenaar. Voor wat betreft de eerste voorwaarde verwijst het Hof naar het artikel van prof. Van Oevelen ("overmacht en imprevisie in het Belgische Contractenrecht" TPR 2008, 609) waarbij prof. Van Oevelen het standpunt inneemt dat de onmogelijkheid moet worden beoordeeld aan de hand van het criterium van de normaal zorgvuldige en omzichtige contractant. Er wordt in het arrest derhalve toepassing gemaakt van de theorie van de redelijke onmogelijkheid en niet van de absolute onmogelijkheid. De vordering van de vzw werd dan ook afgewezen. Gent, 2 april 2012, NJW 2013, 32. Lees verder

Burenhinder én de aannemer

In het NJW van 21 november 2012 staan twee interessante passages met betrekking tot burenhinder. In dit nummer wordt het arrest van het Hof van Cassatie dd. 4 juni 2012 gepubliceerd. Het Hof bevestigt in dit arrest zijn rechtspraak dat voor de toepassing van het leerstuk van de burenhinder op grond van artikel 544 B.W. enkel kan worden ingeroepen tussen titularissen van onderscheiden delen van eigendom. Het begrip "titularissen" verwijst naar het feit dat niet enkel eigenaars een beroep kunnen doen op de burenhinder doch ook huurders. Wel blijft vereist dat de vordering wordt ingesteld tussen "naburige erven". De vordering tussen gebruikers van een zelfde loods bestemd voor de winterberging van hun vaartuigen, kan dan ook niet onder de toepassing worden gebracht van het leerstuk van de burenhinder (Cass. 4 juni 2012, NJW nr. 271, 2012, 725, noot IB). in hetzelfde nummer is een juridische bijdrage opgenomen van Joyce Maes over vrijwaringsbedingen. Deze auteur besteedt aandacht aan de toepassing van de burenhinder ten aanzien van aannemers. De auteur verwijst naar het feit dat een vordering voor burenhinder nooit tegen een aannemer rechtstreeks kan worden ingesteld. Deze aannemer beschikt immers niet over rechten op het naburig erf. De aannemer kan de bouwheer wel vrijwaren tegen de aanspraken van de buren op grond van artikel 544 B.W. De meerheidsopvatting bestaat er in dat een dergelijke vrijwaring uitdrukkelijk moet zijn bepaald tussen bouwheer en aannemer. J. MAES, "vrijwaringsbedingen", NJW nr. 271, 2012, 698. Lees verder

Briefwisseling over andere inschrijver bij overheidsopdrachten kan (verboden) reclame zijn

Het Hof van Beroep te Gent oordeelde dat een brief van een inschrijver aan een aanbestedende overheid waarin deze inschrijver andere inschrijvers in een slecht daglicht plaatst enerzijds reclame betreft in de zin van artikel 2, 19° WMPC en anderzijds ook verboden afbrekende reclame zoals bepaald in artikel 96, 2° WMPC. De voorzitter van de Rechtbank van Koophandel kan dan ook een stakingsbevel opleggen. Gent, 16 januari 2012, NJW 2012, 681. Lees verder

zorgplicht in het Archeologiedecreet houdt niet in dat eigenaar verplicht wordt om zelf opgravingen te doen

In het NJW van 7 november 2012 werd het arrest van het Hof van cassatie gepubliceerd van 23 februari 2012. in dit arrest oordeelde het Hof dat de zorgplichtregeling zoals bepaald in artikel 4, §2 van Decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, niet onbegrensd is. Deze zorgplicht gaat niet zover dat de eigenaar kan verplicht worden om op eigen kosten archeologische opgravingen uit te voeren alvorens hij een stedenbouwkundig vergunde werken kan aanvatten indien de Vlaamse regering geen gebruik maakt van haar recht om opgravingen tot algemeen nut te verklaren. Er is een noot toevoegd : JT, "Het archeologiedecreet en het eigendomsrecht: eindelijk met elkaar verzoend ?" Lees verder
RSS
First3132333436383940Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.