Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Grondwettelijk Hof herstelt de wet op het taalgebruik in gerechtszaken

Het Grondwettelijk Hof vernietigt in het arrest nr. 120/19 van 19 september 2019 het artikel 40, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, zoals vervangen bij artikel 5 van de wet van 25 mei 2018  tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde. Het Hof fluit hiermee justitieminister Koen Geens terug die de rechter enkel nog de mogelijkheid wilde geven om in te grijpen wegens inbreuken op de taalwetgeving indien één van de partijen dit vraagt én niet meer ambtshalve. Op die manier wilde Geens het mogelijk maken voor franstaligen om in onderling akkoord  procedures in het Frans te voeren voor rechtbanken in het Nederlandse taalgebied. De ééntaligheid van de rechtspleging in de taalgebieden werd door het Grondwettelijk Hof op die manier hersteld.

Lees verder

Charlotte Ehlinger versterkt het team

Vanaf 2 september 2019 maakt mr. Charlotte Ehlinger deel uit van ons team. Ze legde de eed die dag de eed af voor het Hof van Beroep te Antwerpen. Zij zal zich op kantoor specialiseren in dossiers inzake medisch recht.

Lees verder

FAVV moet bij elke controle de algemene beginselen van behoorlijk bestuur respecteren

Raad van State oordeelde dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zijnde o.m. het wettigheidsbeginsel, de motiveringspicht én het redelijkheidsbeginsel,  moet respecteren bij elke controle en niet voor een futiliteit een operator mag sluiten. Het FAVV legt zich in eerste instantie niet neer bij het arrest van de Raad van State én wenste toch te sluiten maar krijgt vervolgens in een nieuw arrest een dwangsom opgelegd.

Lees verder
RSS
First45679111213Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.