Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Selectieleidraad betreft ook een voorbeslissing die aanvechtbaar is bij de Raad van State

De selectieleidraad wordt vaak gebruikt bij procedures in twee fasen(onderhandelingsprocedure met bekendmaking, beperkte offerte, beperkte aanbesteding) doch komt alszondig niet voor in de wetgeving op de overheidsopdrachten. Auditeur I Vos stelt in het advies van 18 juni 2012 nr. A/A. 192.078/XII-5777 dat een selectieleidraad wel degelijk eigen en dadelijk werkende rechtsgevolgen doet ontstaan, namelijk het bepaalt de uitsluitings- en selectiecriteria. Deze beslissing tot vaststellen van de selectieleidraad betreft dan ook, net zoals het eigenlijke bestek, een voorbeslissing die voor de Raad van State kan worden aangevochten. Deze voorbeslissing kan afzonderlijk worden aangevochten dan wel kan de kritiek ook worden opgenomen in een beroep tegen de eigenlijke gunningsbeslissing (zie arrest Labonorm nr. 152.173 van 2 december 2005 én Amec Spie nr. 152.174 van 2 december 2005). Lees verder

Ook bij een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking moeten de bepalingen van het bestek worden gevolgd.

In het Nieuw Juridisch Wekblad nr. 264 van 13 juni 2012 wordt het arrest nr. 217.564 van 26 januari 2012 gepubliceerd. In dit arrest vernietigde de Raad van State een toewijzingsbeslissing van de Ugent. De inschrijver had zijn offerte ingediend per e-mail terwijl het bestek een offerte op papier had voorgeschreven. De Raad oordeelde dat de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking weliswaar een relatief vormvrije procedure betreft doch dat ook bij deze gunningswijze het bestek bindend is voor de aanbestedende overheid. Lees verder

onderscheid tussen een aanbesteding en offerteaanvraag voor wat betreft schadevergoeding schendt het gelijkheidsbeginsel niet

Indien een aanbesteding onterecht aan een inschrijver niet is toegewezen, voorziet artikel 15 van de Overheidsopdrachtenwet in een forfaitaire schadevergoeding van 10%. Deze regel geldt niet voor offerteaanvragen. Het Grondwettelijk Hof heeft in het arrest nr. 173/2011 van 10 november 2011 geoordeeld dat dit onderscheid geen schending inhoudt van het gelijkheidsbeginsel. Bij een aanbesteding geldt immers enkel de prijs als gunningscriterium; bij een offerteaanvraag gelden er meer criteria. Om die reden kan een rechter niet met dezelfde zekerheid vaststellen of de opdracht aan een andere inschrijver had moeten zijn toegekend. Het verschil in behandeling tussen een aanbesteding en een offerte is derhalve pertinent en redelijkerwijze verantwoord. Lees verder
RSS
First1234567810

Nieuwsbrief

Vul hier je gegevens in om je te abonneren op onze nieuwsbrief.
U kunt op elk moment van gedachten veranderen door te klikken op de afmeldlink in de voettekst van elke e-mail die u van ons ontvangt. Wij zullen uw informatie met respect behandelen. U stemt ermee in dat [EasyDNNmailChimp: PortalName] uw informatie mag verwerken in overeenstemming met de voorwaarden.
We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door hieronder te klikken om dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte informatie wordt overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met hun Privacybeleid en Voorwaarden .
Uitschrijven