Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

zorgplicht in het Archeologiedecreet houdt niet in dat eigenaar verplicht wordt om zelf opgravingen te doen

In het NJW van 7 november 2012 werd het arrest van het Hof van cassatie gepubliceerd van 23 februari 2012. in dit arrest oordeelde het Hof dat de zorgplichtregeling zoals bepaald in artikel 4, §2 van Decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, niet onbegrensd is. Deze zorgplicht gaat niet zover dat de eigenaar kan verplicht worden om op eigen kosten archeologische opgravingen uit te voeren alvorens hij een stedenbouwkundig vergunde werken kan aanvatten indien de Vlaamse regering geen gebruik maakt van haar recht om opgravingen tot algemeen nut te verklaren. Er is een noot toevoegd : JT, "Het archeologiedecreet en het eigendomsrecht: eindelijk met elkaar verzoend ?" Lees verder

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale schulden fors uitgebreid in de (bouw) sector

De Programmawet van 29 maart 2012 heeft in de getrapte hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden van (onder)aannemers opnieuw ingevoerd (artt. 61 ev.). De Koning krijgt de bevoegdheid om deze regeling ook uit te breiden naar andere sectoren buiten de bouwsector na éénparig advies van de betrokken paritaire comités of subcomiés. Deze maatregel geldt vanaf 16 april 2012. Zie fiskoloog nR. 1295 - 9 mei 2012. Lees verder

verjaringstermijn voor burenhinder gelijk aan deze voor buitencontractuele aansprakelijkheid

In het NJW van 20 april 2011 is het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen dd. 27 oktobr 2010 gepubliceerd. In dit arrest oordeelde het Hof dat op een vordering wegens burenhinder op grond van artikel 544 B.W. de dubbele verjaringstermijn van toepassing is die geldt voor vorderingen op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid zoals bepaald in artikel 2262bis, §1, tweede en derde lid; zijnde 5 jaar vanaf de kennisname door de benadeelde van de schade dan wel in ieder geval na 20 jaar. Lees verder

ARCHITECTEN ONDERWORPEN AAN DE MEDEDINGINGSWET

In het Rechtskundig Weekblad van 15 januari 2011 (nr. 20) wordt een samenvatting van het arrest gepubliceerd van het Hof van Cassatie van 27 april 2007, waarin het Hof stelt dat architecten, hoewel zij geen handelaars zijn in de zin van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel, toch op een duurzame wijze een economisch doel nastreven en derhalve een onderneming betreffen in de zin van artikel 1 van de Mededingingswet. De Orde van Architecten betreft niet alleen een beroepsvereniging, maar moet ook worden beschouwd als een ondernemingsvereniging in de zin van artikel 2 §1 van de Mededingingswet. Een besluit van een orgaan van de Orde van Architecten, die aan één of meer van zijn leden verplichtingen oplegt met betrekking tot de mededinging, die niet vereist zijn om de fundamentele regels van het beroep te handhaven en in werkelijkheid ertoe strekken bepaalde materiële belangen van de architect te begunstigen of een economisch stelsel te installeren of in stand houden, moet worden beschouwd als een besluit van een ondernemingsvereniging waarvan de nietigheid door de raad van beroep van de Orde van Architecten ambtshalve moet worden vastgesteld. Lees verder

ARCHITECTEN ONDERWORPEN AAN DE MEDEDINGINGSWET

In het Rechtskundig Weekblad van 15 januari 2011 (nr. 20) wordt een samenvatting van het arrest gepubliceerd van het Hof van Cassatie van 27 april 2007, waarin het Hof stelt dat architecten, hoewel zij geen handelaars zijn in de zin van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel, toch op een duurzame wijze een economisch doel nastreven en derhalve een onderneming betreffen in de zin van artikel 1 van de Mededingingswet. De Orde van Architecten betreft niet alleen een beroepsvereniging, maar moet ook worden beschouwd als een ondernemingsvereniging in de zin van artikel 2 §1 van de Mededingingswet. Een besluit van een orgaan van de Orde van Architecten, die aan één of meer van zijn leden verplichtingen oplegt met betrekking tot de mededinging, die niet vereist zijn om de fundamentele regels van het beroep te handhaven en in werkelijkheid ertoe strekken bepaalde materiële belangen van de architect te begunstigen of een economisch stelsel te installeren of in stand houden, moet worden beschouwd als een besluit van een ondernemingsvereniging waarvan de nietigheid door de raad van beroep van de Orde van Architecten ambtshalve moet worden vastgesteld. Lees verder
RSS
123

Nieuwsbrief

Vul hier je gegevens in om je te abonneren op onze nieuwsbrief.
U kunt op elk moment van gedachten veranderen door te klikken op de afmeldlink in de voettekst van elke e-mail die u van ons ontvangt. Wij zullen uw informatie met respect behandelen. U stemt ermee in dat [EasyDNNmailChimp: PortalName] uw informatie mag verwerken in overeenstemming met de voorwaarden.
We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door hieronder te klikken om dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte informatie wordt overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met hun Privacybeleid en Voorwaarden .
Uitschrijven