Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Wezenlijke wijziging van een vergunde overheidsopdracht door een dading?

De achtste kamer van het Hof van Justitie besliste op 7 september 2016 dat artikel 2 van de richtlijn 2004/18 dient te worden uitgelegd dat na de gunning van een overheidsopdracht geen wezenlijke wijziging aan deze opdracht mag worden aangebracht zonder dat een nieuwe procedure voor het plaatsen van een opdracht wordt uitgeschreven. Het feit dat betreffende wijziging een regeling in de vorm van een dading betreft ter beëindiging van een geschil met onzekere uitkomst dat is ontstaan uit de problemen bij de uitvoering van de opdracht doet hieraan geen afbreuk. Dit zou enkel anders zijn indien de documenten van de opdracht voorzien in de mogelijkheid bepaalde voorwaarden aan te passen na de gunning ervan.

Lees verder

De verplichting teneinde aan te geven hoe de gunningscriteria gewogen worden

Bij arrest dd. 14 juli 2016 besliste de vierde kamer van het Hof van Justitie dat artikel 53, lid 2 van de richtlijn 2004/18/EG dient te worden uitgelegd dat, met betrekking tot een opdracht voor het verrichten van diensten en waarbij de opdracht dient te worden gegund volgens het criterium van de voor de aanbestedende dienst economisch meest voordeligste inschrijver, de aanbestedende dienst niet gehouden is om de methode, aan de hand waarvan de offertes in concrete zullen worden beoordeeld en gerangschikt, ter kennis te brengen van de potentiële inschrijvers in de aankondiging van de opdracht of het bestek.

Lees verder

Briefwisseling over andere inschrijver bij overheidsopdrachten kan (verboden) reclame zijn

Het Hof van Beroep te Gent oordeelde dat een brief van een inschrijver aan een aanbestedende overheid waarin deze inschrijver andere inschrijvers in een slecht daglicht plaatst enerzijds reclame betreft in de zin van artikel 2, 19° WMPC en anderzijds ook verboden afbrekende reclame zoals bepaald in artikel 96, 2° WMPC. De voorzitter van de Rechtbank van Koophandel kan dan ook een stakingsbevel opleggen. Gent, 16 januari 2012, NJW 2012, 681. Lees verder

Uitsluiting wegens strafrechterlijke veroordeling geldt ook voor bestuurder

De uitsluitingscriteria in het overheidsopdrachtenrecht bepalen dat een inschrijver kan worden uitgesloten indien de inschrijver bij een kracht van gewijsde gegaan vonnis is veroordeeld voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast (zie o.m. de artikelen 45 van de Richtlijn 2001/EG/18; artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 (= werken); artikel 61 van de wet van 15 juli 2011). In een arrest van 8 mei 2012 nr. 219.262 (NJW 2012, 509) heeft de Raad van State aanvaard dat een inschrijver ook kan worden uitgesloten omdat één van de bestuurders van de inschrijver veroordeeld werd tot een misdrijf dat de professionele integriteit aantast. De Raad van State tilde zwaar aan het feit dat de veroordeling zich situeert in de sfeer van de werken die voor de huidige opdracht zullen moeten worden uitgevoerd. Bovendien dateerde de veroordeling van 2 jaar voor de gunningsbeslissing. Lees verder

Presentatie bij algemene offerteaavraag toegelaten !

In het NJW van 27 juni 2012 (nr. 265) wordt het arrest gepubliceerd van de Raad van State dd. 9 februari 2012 nr. 217.840. De overheidsopdracht betrof aan algemene offerte voor de aanduiding van een architect. De Raad van State oordeelde dat een presentatie door de architect geen inbreuk maakt op de algemene offerte op voorwaarde dat enkel een toelichting wordt verstrekt bij de offerte en de offerte zelf niet wordt gewijzigd. De Raad van State oordeelde eveneens dat een dergelijke presentatie geen inbreuk inhoudt op de discretieplicht. Voor de Raad was het belangrijk dat de presentatie door de inschrijver zelf wordt gegeven. De inschrijver kan dan zelf oordelen welke informatie hij vrij geeft. Lees verder
RSS
First12345679

Nieuwsbrief

Vul hier je gegevens in om je te abonneren op onze nieuwsbrief.
U kunt op elk moment van gedachten veranderen door te klikken op de afmeldlink in de voettekst van elke e-mail die u van ons ontvangt. Wij zullen uw informatie met respect behandelen. U stemt ermee in dat [EasyDNNmailChimp: PortalName] uw informatie mag verwerken in overeenstemming met de voorwaarden.
We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door hieronder te klikken om dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte informatie wordt overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met hun Privacybeleid en Voorwaarden .
Uitschrijven