Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Bestuursdecreet overleeft grotendeels grondwettigheidstoets door het Grondwettelijk Hof. Het Hof brengt slechts één kleine correctie aan voor wat betreft de openbaarheid van bestuur.

In het arrest nr. 43/2020 van 12 maart vernietigt het Grondwettelijk Hof enkel de bepalingen II.34, 4°, en II.36, 3° (= milieu-informatie), van het Vlaamse Bestuursdecreet van 7 december 2018 in zoverre zij niet bepalen dat de daarin neergelegde uitzonderingsgronden op de openbaarheid van bestuur slechts kunnen worden aangevoerd zolang de mogelijkheid bestaat om een strafsanctie of een administratieve sanctie op te leggen. Het Hof oordeelt dat er een schending is van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel omdat er geen beperking van de uitzondering in de tijd is voorzien.  

Lees verder

4/5 meerderheid voor afbraak en heropbouw appartementsgebouw sneuvelt voor het Grondwettelijk Hof in het arrest nr. 30/2020 van 20 februari 2020.

Het Grondwettelijk Hof vernietigt het nieuwe artikel 577-7 §1 2° B.W.  zoals ingevoerd door artikel 167, 7°, van de wet van 18 juni 2018  houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing. Dit artikel voorzag in een afwijking van de regel van eenparigheid als de afbraak en de heropbouw van het appartementsgebouw werd ingegeven om redenen van hygiëne of veiligheid, of wegens de buitensporige kostprijs van een aanpassing aan de wettelijke bepalingen in verhouding tot de waarde van het gebouw.

Lees verder

Vlaanderen heroriënteert de subsidies voor de culturele en sociale sector: Wat is het juridisch karakter van een subsidie ?

De Vlaamse cultuursector trok de voorbije maanden de straten op tegen de besparingsplannen van Vlaams minister-president Jan Jambon die ook Vlaams minister van cultuur is. De keuze om te snoeien in vooral de projectsubsidies wordt gecontesteerd. Nadien volgde een gelijksoortige operatie is de sociale sector. In deze bijdrage onderzoeken we het juridisch kader van deze subsidies.

Lees verder
RSS
First2345791011Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.