Afdeling Wetgeving Raad van State kant zich tegen de uitbreiding van de bevoegdheden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Raad van State, afdeling Wetgeving, heeft op 15 februari 2023 in algemene vergadering advies 72.576 /AV uitgebracht over  een voorontwerp van decreet ‘tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat betreft de uitbreiding van de rechtsmacht van de Raad voor Vergunningsbetwistingen’.

In dat advies komt de Raad van State, afdeling Wetgeving, tot de conclusie dat de ontworpen regeling niet voldoet aan de voorwaarden voor de uitoefening van de impliciete bevoegdheden op grond van artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 ‘tot hervorming der instellingen’ en om die reden geen doorgang kan vinden. De afdeling Wetgeving heeft zeer ernstige twijfel bij het vereiste van de noodzakelijkheid en stelt vast dat in elk geval niet is voldaan aan het vereiste van de marginale weerslag.

Op 26 mei 2023 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp ingediend bij het Vlaams Parlement. Het valt dus te verwachten dat het Grondwettelijk Hof de knoop zal moeten doorhakken indien het Vlaams Parlement het ontwerp toch goedkeurt.

Documenten

Gallerij