Corona-crisis en ruimtelijke ordening in Vlaanderen – update 28 april 2020 – beslissing Vlaamse regering van 22 april 2020

Geen verder uitstel na 24 april 2020

Op 22 april 2020 werd beslist door de Vlaamse Regering dat er geen bijkomende termijnverlenging of schorsing van inspraakmomenten komt voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke planningsprocessen ten gevolge van coronavirus (Covid-19). Dit betekent dat:

  • de openbare onderzoeken over vergunningen en plannen hervat worden na 24 april 2020, weliswaar dat de gemeente zelf beslissing wanneer de hervatting herstart.
  • beslissingstermijn voor vergunningsaanvragen of administratieve beroepen tegen vergunningsbeslissingen, ingediend na 24 april 2020, niet wordt verlengd.
  • men terug de normale 30 dagen heeft om administratief beroep in te stellen tegen vergunningsbeslissingen in eerste aanleg, genomen na 24 april 2020.
  • men een vergunning, verleend na 24 april 2020, mag gebruiken de 35ste dag na de eerste dag van de aanplakking, tenzij men op de hoogte wordt gebracht dat een schorsend administratief beroep is ingesteld.
  • Ruimtelijke uitvoeringsplannen die opgestart worden na 24 april 2020 binnen de normale termijn van 180 dagen na openbaar onderzoek definitief vastgesteld moeten worden. Lopende, geschorste openbare onderzoeken of inspraakmogelijkheden worden hervat na 24 april 2020.

Met dit besluit werd tevens de geldigheidsduur van omgevingsvergunningen en meldingen van onbepaalde duur, die zouden vervallen op een datum van 20 maart 2020 tot en met 31 december 2020, van rechtswege verlengt met 6 maanden.

De geldigheidsduur van omgevingsvergunningen van bepaalde duur of vergunningen op proef, verleend uiterlijk op 24 april 2020, die zou verstrijken op een datum van 20 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020, wordt van rechtswege met 3 maanden verlengd.

Meldingsakten waarvan akte werd genomen uiterlijk op 24 april 2020 en waarvan de geldingsduur zou verstrijken op een datum van 20 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020, worden van rechtswege met 3 maanden verlengd.

Nooddecreet in Vlaanderen

Het Vlaamse Parlement keurt een nooddecreet goed, zijnde het decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid. Dit decreet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 maart 2020.

Dit nooddecreet bevat twee maatregelen. In geval van noodsituaties (natuurrampen, epidemie, …) kan de Vlaamse regering voor een periode van 120 opeenvolgende dagen éénmaal verlengbaar met 120 opeenvolgende dagen een civiele noodtoestand instellen. In deze periode is geen omgevingsvergunning vereist om te voorzien in de uitbreiding van capaciteit van ziekenhuizen, zorgvoorzieningen, verzorgingsinstellingen of onderzoekstinstellingen (artikel 4)

De Vlaamse regering kan ook de dwingende termijnen die gelden in administratieve procedures verlengen (artikel 5).

Aangepaste termijnen

Inmiddels heeft de Vlaamse regering  de volgende besluiten goedgekeurd :

  • Besluit van 20 maart 2020 houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid (B.S. 25 maart 2020);
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 bekend gemaakt tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de proceduretermijnen die gelden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollge (B.S. 1 april 2020).
  • Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van 27 maart 2020 van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de Vlaamse materialen- en bodemwetgeving (B.S. 1 april 2020)
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020  tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-milieueffectrapportage en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten (B.S. 1 april 2020).

We voegen in bijlage een overzichtstabel met de nieuwe termiijnen die gelden tijdens de corona-crisis.