Decreet tot invoering van een modulaire omgevingsvergunningsprocedure en het omgevingsbesluit in spurttempo goedgekeurd.

Het Vlaamse Parlement keurde op 9 mei 2024  het decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende de omgevingsvergunning wat betreft de invoering van een modulaire omgevingsvergunningsprocedure en het omgevingsbesluit’ goed. Het ontwerp was pas op 7 mei 2024 ingediend.

Het decreet voorziet in twee luiken, zijnde enerzijds de invoering van een modulaire omgevingsvergunningsprocedure enerzijds én het omgevingsbesluit anderzijds.

  1. Modulaire omgevingsvergunningsprocedure

 

Het decreet van 15 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is al een aantal jaren in werking. Uit een in 2021 uitgevoerde evaluatie kwam de vraag naar voor om de mogelijkheden tot oplossingsgericht werken te versterken en uit te breiden. Zo kunnen onnodige weigeringen nog meer worden vermeden. Een van de wijzigingen is het modulair maken van de vergunningsprocedure, zodat afhankelijk van de inhoud en aard van de aanvraag, de benodigde modules ingezet kunnen worden.

De modulaire omgevingsvergunning wil één reguliere maar modulaire basisprocedure in eerste administratieve aanleg en in administratief beroep invoeren De zuivere tweedeling tussen de gewone en de vereenvoudigde procedure én  het onderscheid tussen de procedures in eerste administratieve aanleg en administratief beroep worden opgeheven. Er wordt voorzien in de integratie van een aantal bestaande aanvragen en verzoeken in de basisprocedure. Deze reguliere basisprocedure is opgebouwd uit diverse modules, die afhankelijk van de inhoud en aard van de aanvraag kunnen worden ingezet. Dev volgende modules worden vermeld in de Memorie van Toelichting:

1° de indiening van een aanvraag of een administratief beroep;
2° een ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek;
3° advisering;
4° een openbaar onderzoek;
5° de toepassing van een of meer administratieve lussen;
6° de toepassing van een of meer wijzigingslussen;
7° het onderzoek van en de beslissing over de aanvraag en 8° de bekendmaking van de beslissing over de aanvraag.

De modulaire procedure  voorziet in een termijn van 60 dagen welke verlengbaar is in functie van de extra modules.

2. Omgevingsbesluit

Het “omgevingsbesluit”  betreft een nieuw  instrument om (1) ruimtelijke impulsprojecten, (2) werken van algemeen belang en (3) werken inzake bedrijvigheid versneld te realiseren waarbij de wijziging van de bestemming enerzijds en de aanvraag voor de omgevingsvergunning anderzijds in één procedure worden gebundeld.

Een omgevingsbesluit is een beslissing over een aanvraag van een omgevingsvergunning op grond van een aanvraag tot wijziging van een vigerend plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan voor het projectgebied. Voor het instrument van het omgevingsbesluit wordt geen volledig nieuwe procedure gelanceerd. Er wordt maximaal gesteund op de bestaande procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning waarin de belangrijkste aspecten van een RUP-procedure worden geïntegreerd.

Documenten

Gallerij