Eerste keer schorsing covid-19 maatregel door Raad van State

Prostitutie werd dit voorjaar – net als vele andere economische activiteiten – verboden bij koninklijk besluit in het kader van de bestrijding van het coronavirus. In juni echter werden de coronamaatregelen versoepeld en kon ook deze activiteit weer aanvangen. Door de opgemerkte activiteit van het virus in de hoofdstad deze laatste weken, kwam er opnieuw een vraag naar strengere maatregelen. Deze keer riep het federale niveau op tot acties op provinciaal niveau, waarna in Brussel een verordening van de Burgemeester van 28 september tot stand kwam die prostitutie opnieuw verbiedt. De verordening vermeldt de zorgwekkende situatie in Brussel en verbiedt prostitutie onder andere stellende dat deze activiteit een verhoogd risico op besmetting met zich meebrengt.

Een van de verzoekers geeft aan de enige bron van inkomsten te hebben uit prostitutie en deze activiteiten niet te kunnen verplaatsen naar een andere gemeente. De Raad besluit hierover dat de hoogdringendheid is aangetoond. De Raad van State stipt nadien aan dat artikel 121 van de Nieuwe Gemeentewet toelaat om op gemeentelijk vlak regels aan te nemen inzake prostitutie indien deze tot doel hebben de goede zeden of de openbare orde te vrijwaren. Ten deze heeft de verordening van de Burgemeester echter een ander doel, namelijk de volksgezondheid, waardoor deze strijdig is met de hogere norm. Overigens, aldus de Raad, tonen de stukken in het administratief het verband tussen prostitutie en de heropflakkering van het virus niet aan.

Het arrest us opvallend omdat tot nu toe de Raad van State alle andere vorderingen tegen corona-maatregelen had afgewezen. Bovendien maakt de Raad van State wel degelijk een koppeling tussen de verboden activiteit en de heropvlakkering van het virus. De federale overheid zal dus alle corona-besluiten afdoende moeten motiveren en aantonen dat er wel degelijk een band is tussen de maatregel en de verspreiding van het virus.

Documenten