Grondwettelijk Hof aanvaardt Covid Safe Ticket maar tikt Vlaanderen toch lichtjes ook op de vingers.

Het Covid Safe Ticket werd tijdens de corona-pandemie opgenomen in een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid én de gemeenschappen op 14 juli 2021. Vervolgens hebben de gemeenschappen zelf het Covid Safe Ticket ingevoerd.

Er werden niet minder dan 14 beroepen tot vernietiging ingediend. Hierbij werden de volgende schendingen ingeroepen: de bevoegdheidsverdelende regels, het verbod om de grondwet te schorsen, het beginsel van de gelijkheid en niet-discriminatie, het recht op persoonlijke vrijheid, het recht op eerbiediging van het privé-leven en het recht op de bescherming van persoonsgegevens, de rechten van het kind en personen met een handicap, het recht op maatschappelijke en culturele ontplooiing, de vrijheid van vergadering en vereniging, het rechtszekerheidsbeginsel, het beginsel van de niet-retroactiviteit van de wetten, het eigendomsrecht en het recht op een eerlijk proces.

Het Hof wijst al deze argumenten van de hand. Het Hof aanvaardt dat de invoering van het Covid Safe Ticket tot doel had de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Volgens de beschikbare wetenschappelijke kennis lopen gevaccineerde, geteste of herstelde personen een kleiner risico om mensen met het coronavirus te besmetten. De bestreden wetgeving is niet onevenredig met de nagestreefde doelstelling.

Het Hof vernietigt echter wel het artikel 3 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 29 oktober 2021 in zoverre het niet voorziet in criteria en uitzonderingen die het voor bezoekers van de voorzieningen voor residentiële opvang van kwetsbare personen voorzienbaar maken of het gebruik van het Covod Safe Ticket al dan niet verplicht is.

 

 

 

 

Documenten

Gallerij