Het nieuwe regeerakkoord: overheidsopdrachten cruciaal in relanceplan

Het nieuwe regeerakkoord van 30 september 2020 stelt een ‘relance- en transitieplan’ voor België voorop. Na een bespreking van de uitdagingen waar ons land voor staat, wordt onder titel II, ‘Een welvarend land’, een plan voorgesteld dat ‘ons land een electroschok moet geven’. In het akkoord worden overheidsopdrachten als een cruciaal instrument voor deze plannen genoemd.

Vooraleerst spreekt men over de verbetering van de overheidsopdrachten: sociaal, milieuvriendelijk, transparant en effectief. De aanpassing van de wetgeving rond overheidsopdrachten wordt expliciet in het vooruitzicht gesteld. De verwijzing naar de sociale en milieuaspecten hoeft niet te verbazen en kadert in een Europese trend om overheidsopdrachten te gebruiken om beleid te voeren en gedrag te beïnvloeden inzake klimaat en duurzame ontwikkeling (dit sluit ook aan bij de SDG’s, de Sustainable Development Goals van de VN). De formateurs verwijzen echter ook expliciet naar het voorkomen van beroepen en vertragingen.

De wetgeving inzake overheidsopdrachten komt ook ter sprake binnen het thema ‘overheid en ambtenarenzaken’. Binnen een plan tot ‘afbouw van de administratieve lasten voor de burger en de ondernemingen’ spreekt men over ‘het implementeren van snellere vergunningsprocedures en smart contracts’. Het is duidelijk dat deze regering na de wijziging van het overheidsopdrachtenrecht in 2016 opnieuw over veranderingen spreekt. Of deze plannen een substantiële koerswijziging zullen betekenen ten opzichte van reeds bestaande trends, zal nog moeten blijken.

Documenten