Het verslag van een deskundige moet afdoende worden gemotiveerd in een gunningsverslag

De NV Casino Kursaal Oostende en de NV Infiniti Gaming Knokke dienen in 2018 beiden een offerte in om een casino te mogen uitbaten in Oostende.  De NV Casino Kursaal Oostende geeft in de loop van de procedure te kennen dat de andere inschrijver, Infiniti, via haar verbondenheid met de groep DRGT, leverancier van informaticadiensten aan de NV Casino Kursaal, beschikt over een grote kennis en inzicht in de werking van deze laatste. Na een gunning door de stad Oostende aan Infiniti in december 2018, vordert Kursaal de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de gunningsbeslissing bij de Raad van State.

De Raad van State schorste de uitvoering bij arrest van 21 februari 2019 (R.v.St nr. 243.771) wegens onvoldoende behandeling van de aanwijzingen dat de concurrentie kan vervormd zijn. Oostende besluit de gunningsbeslissing in te trekken, nodigt Infiniti en Kursaal uit om hun argumenten te bezorgen en stelt uiteindelijk een deskundige aan op het vlak van informatica.

Deze deskundige onderzoekt de zaak en legt nadien een verslag neer van 36 pagina’s met bijlagen, 109 pagina’s in totaal.

In juni 2020 beslist de Stad Oostende opnieuw om te gunnen aan de NV Infiniti Gaming Knokke. Het gunningsverslag verwijst in een enkele korte paragrafen naar het deskundigenverslag en besluit tot afwezigheid van enige plausibele vertekening van de mededinging. NV Casino Kursaal Oostende gaat naar de Raad van State en vordert de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing. De Stad Oostende legt het administratief dossier neer en merkt het eindverslag van de deskundige aan als vertrouwelijk.

De Raad van State gaat over tot schorsing en geeft aan dat een cruciaal stuk van het administratief dossier afdoende beschikbaar moet zijn voor de betrokken partijen en afdoende betrokken moet worden in de motivering van het gunningsverslag en van de uiteindelijke beslissing.

Documenten