In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. (Goethe)

Auteur Jan Vermander wordt vanuit zijn functie als inspecteur-generaal van financiën op regelmatige tijdstippen geconfronteerd met de plaatsingsprocedures inzake overheidsopdrachten. Hij moet immers advies verstrekken over de rechtmatigheid van de gevoerde procedures die hem voorgelegd worden.

In 1997 nam hij reeds de handschoen op om te trachten het complexe overheidsopdrachtenrecht samen te vatten in een overzichtelijk en praktisch handboek. Zijn doelstelling bestond er in om ambtenaren en andere beoefenaars van het overheidsopdrachtenrecht een juridische houvast te bieden bij het voeren van plaatsingsprocedures. Hij vond immers terecht dat het overheidsopdrachtenrecht niet enkel beschreven mocht worden in dikke commentaren die alles behalve praktisch waren.

De juridische leidraad 2.0 beschrijft op een glasheldere wijze het overheidsopdrachtenrecht. De auteur heeft tevens in deze nieuwe versie de rechtspraak van het Hof van Justitie en de Raad van State duidelijk geïntegreerd. Het aantal verwijzingen naar rechtspraak blijft beperkt zodat het geheel goed leesbaar blijft. In tegenstelling tot in de eerste versie worden de basisarresten nu wel vermeld. Hierdoor krijgt dit boek nog een extra dimensie.

Het boek van Jan Vermander is een must voor elke beoefenaar van het overheidsopdrachtenrecht. In dit boek vindt de lezer immers de regel uitgelegd. De regel duidelijk doch juridisch correct formuleren, vraagt moed van de auteur. Hierin is dit boek uniek. De regels primeren én niet de uitzonderingen. Wie deze basisregels goed volgt én het boek als een juridisch kompas hanteert, zal nauwelijks verkeerd lopen. Wie zich daarentegen onmiddellijk laat meesleuren door de overdetaillering in allerlei andere handboeken en publicaties, verdwaalt in een juridisch oerwoud.

We kunnen enkel maar hopen dat op regelmatige tijdstippen een update van het boek verschijnt waarbij trouw gebleven wordt aan de initiële doelstelling.

De indeling van het boek ziet er uit als volgt:

 

DEEL I

De  wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

Het KB van 18 april 2017 inzake plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren

Hoofdstuk I

Regelgevend kader

Hoofdstuk II

Lexicon overheidsopdrachtenwetgeving

Hoofdstuk III

Aanbestedende overheden

Hoofdstuk IV

Een opdracht van werken, van leveringen of van diensten

Hoofdstuk V

Overheidsopdrachten versus subsidies

Hoofdstuk VI

Algemene beginselen van de wetgeving

Hoofdstuk VII

De plaatsingsprocedures

Hoofdstuk VIII

Technieken en instrumenten voor elektronische en samengestelde opdrachten

Hoofdstuk IX

De voorbereiding van de opdracht

Hoofdstuk X

De bekendmaking van een opdracht

Hoofdstuk XI

De ramingsregels ter bepaling van de publicatiedrempels

Hoofdstuk XII

Indieningsmodaliteiten van de aanvraag tot deelneming of van de offerte

Hoofdstuk XIII

Onderzoek van de uitsluitingsgronden en toetsing aan de selectiecriteria

Hoofdstuk XIV

De gunning van de opdracht

Hoofdstuk XV

Sociale en andere specifieke diensten

Hoofdstuk XVI

Voorbehouden opdrachten voor bepaalde diensten

Hoofdstuk XVII

De prijsvaststelling en de prijsbestanddelen

Hoofdstuk XVIII

Verbetering door de aanbestedende overheid van rekenfouten en materiële fouten en het prijsonderzoek

Hoofdstuk XIX

Regels van toepassing op handtekeningen en op de communicatiemiddelen

Hoofdstuk XX

Het regelmatigheidsonderzoek van de offerte

Hoofdstuk XXI

Melding van fouten door de inschrijver – vaststelling van leemten

DEEL II

KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten

Hoofdstuk I

Toepassingsgebied en afwijkingen (artikel 5 e.v. KB uitvoering)

Hoofdstuk II

De leidend ambtenaar (artikel 11 KB uitvoering)

Hoofdstuk III

Onderaannemers

Hoofdstuk IV

De borgtocht

Hoofdstuk V

Wijzigingen van de opdracht (artikel 37 ev. KB uitvoering)

Hoofdstuk VI

Controle en toezicht op de opdracht

Hoofdstuk VII

Actiemiddelen van de aanbesteder

Hoofdstuk VIII

Specifieke bepalingen voor opdrachten van werken

Hoofdstuk IX

Specifieke bepalingen voor opdrachten van leveringen

Hoofdstuk X

Specifieke bepalingen voor opdrachten van diensten

 

DEEL III

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten (‘Rechtsbeschermingswet)

Hoofdstuk I

Opdrachten die de Europese drempels bereiken

Hoofdstuk II

Opdrachten die de Europese drempels niet bereiken

 

DEEL IV

De regelgeving inzake de erkenning van aannemers van werken

Hoofdstuk I

De wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers

Hoofdstuk II

Het KB van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de  wet van 20 maart 1991 houdende de regeling van de erkenning van aannemers van werken  en het MB van 27 september 1991 tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard in categorieën en ondercategorieën met betrekking tot de erkenning van de aannemers

 

Externe linken

Gallerij