Raad van State laat prijsbeoordeling per schijf toe.

Het betrof een overheidsopdracht met als voorwerp ‘raamovereenkomst voor de levering van brandstoffen en laden van e-voertuigen via tank-laadkaarten voor de periode van 2023- 2026.

Het gunningscriterium prijs bepaalde dat aan de aanbieder met de meeste voordelige totaalprijs voor de ganse duur van de overeenkomst het maximum van de punten wordt  toegekend. De prijs van andere inschrijvers wordt hiermee vergeleken. Per schijf van 5.000 euro verschil met de aanbieder met de meeste voordelige totaalprijs wordt 1 punt minder toegekend.

De prijs van de gekozen inschrijver lag 13.128,50 euro hoger dan die van de verzoekende partij, die de meest voordelige totaalprijs aanbood. De offerte van de gekozen inschrijver kreeg twee punten minder, terwijl de verzoekende partij van oordeel is dat dit drie punten moeten zijn. De Raad van State volgt de verwerende partij en aanvaardt dat de slechts één punt per volledige schijf van 5000 euro moet afgetrokken worden van het maximum.

Belangrijker is dat de Raad van State bevestigt dat de prijs kan beoordeeld worden op basis van schijven én dus niet noodzakelijk met de regel van de drie.

 

Documenten