Raad van State oordeelt: voetbalzone Club Brugge in GRUP te groot

Dit arrest kadert in een lange reeks van onderhandelingen en plannen aangaande het ruimtegebruik rond het stadion van de bekende Brugse voetbalclubs. Het beroep ingediend bij de Raad ‘strekt tot de nietigverklaring van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 2017 houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (hierna: GRUP) “Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge-herneming” en houdende verlening aan de WVI van de machtiging tot onteigening’. De verzoekers verzetten zich in het bijzonder tegen de ‘enorme ruimtelijke impact’ van het GRUP en ‘meer bepaald de clubbruggezone’. Volgens hen gaat het plan in tegen de goede ruimtelijke ordening en heeft de regering zich laten door het privaat belang van een voetbalclub. In het bijzonder de mogelijkheid tot een ruime parking zonder stapeling van niveaus beschouwen de verzoekers als indruisend tegen het gelaagd ruimtegebruik.

De Raad van State merkt in haar beoordeling op dat het GRUP ‘het ruimtebeslag van het Brugse voetbalgebeuren doet stijgen van 21 naar 71 hectare’. De Raad stipt aan dat dit voor een aanzienlijk deel door de voorziene parking komt en dat dit punt eerder door verschillende adviesinstanties als problematisch is aangemerkt. De Raad merkt op dat de Vlaamse overheid in haar besluit tot definitieve vaststelling van het GRUP “de door haar erkende problematiek van de “bovenmaatse” parking ten onrechte doorgeschoven heeft naar het projectniveau.”

De Raad van State stelt: “Het kan niet worden aanvaard dat de plannende overheid een aspect dat ze zelf als een belangrijk aandachtspunt heeft erkend, onttrekt aan het besluitvormingsproces dat door de decreetgever voor een ruimtelijk uitvoeringsplan is geconcipieerd en de oplossing ervan verschuift naar een later, onbepaald tijdstip of naar het vergunningenniveau.”

De aangevoerde middelen schending van artikel 1.1.4 VCRO en schending van het rechtszekerheids- en zorgvuldigheidsbeginsel worden dan ook door de Raad gevolgd en het GRUP wordt vernietigd wat betreft de delen die betrekking hebben op bovenstaande situatie.

Documenten