Raad van State vernietigt RUP Stad Sint-Niklaas ‘AZ Nikolaas’

 

In het arrest nr. 258.615 van 26 januari 2024 vernietigt de Raad van State, op vordering van belanghebbende eigenaars, het op 26 november 2021 door de gemeenteraad van de stad Sint-Niklaas vastgestelde gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘AZ Nikolaas’ (RUP) waardoor het bestaande openruimtegebied Neerkouter in het buitengebied ten zuidwesten van de stad omgezet wordt naar een zone voor een ziekenhuis en een stadsrandparking.

De Raad van State stelt vast dat het gemeentelijk RUP geen rechtszekere oplossing biedt voor de toename van de verkeersintensiteit die het veroorzaakt, terwijl de gespecialiseerde overheidsdiensten van het Vlaamse Gewest (het Agentschap Wegen en Verkeer en de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten) in hun adviezen ernstige twijfels hebben geuit bij de keuze voor de “vooral […] op autogebruikers” gerichte site Neerkouter en bij de geschiktheid van het naastgelegen kruispunt om die toename te verwerken.

De motivering van de Raad luidde als volgt: “

36. Er moet worden vastgesteld dat het bestreden gemeentelijk RUP voor een vanuit planologisch oogpunt cruciaal probleem niet zelf in een rechtszekere oplossing voorziet en dat er geen afdoende redenen blijken om over de bezwaren van het AWV en de dienst Omgevingsplanning heen te stappen.

Aan de laatstgenoemde vaststellingen wordt geen afbreuk gedaan door de door de eerste verwerende partij en de tussenkomende partij aangehaalde elementen dat het plan-MER de infrastructurele aanpassingen van de kruispunten niet op het niveau van het RUP heeft gelegd, dat het AWV heeft erkend dat de vereiste infrastructurele ingrepen voor de site De Winningen niet evident zijn, dat het team Milieueffectrapportage het in het plan-MER gemaakte onderscheid tussen milderende en flankerende maatregelen heeft gevalideerd, dat de Gecoro geoordeeld heeft dat de voornaamste krijtlijnen inzake de ontsluiting zijn vastgelegd en dat de in het plan-MER voorziene flankerende maatregelen al in grote mate voorzien waren in het op 28 april 2017 goedgekeurde masterplan AZ Nikolaas.

Opvallend hierbij is dat de Raad van State het advies van de aiditeur niet is gevolgd.

 

Documenten

Gallerij