Raad voor Vergunningsbetwistingen verklaart zich bevoegd om te oordelen over de afkeuring van een project-MER door Team-MER

Het belang van dit arrest bestaat er vooral in dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich bevoegd acht om een afkeuringsbeslissing van het Team Mer te vernietigen. De Raad stelde hierbij het volgende:

Artikel 28, eerste lid Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat – tenzij een project-MER reeds is goedgekeurd – de afdeling bevoegd voor milieueffectrapportage haar beslissing over de eventuele afkeuring van dit project-MER bekendmaakt met toepassing van artikel 4.3.8, §3 DABM. Op basis van het tweede lid van voormelde bepaling, houdt de afkeuring van het project-MER van rechtswege de stopzetting van de vergunningsprocedure in. Op grond van artikel 105, §1, 1° Omgevingsvergunningsdecreet is de Raad bevoegd om uitspraak te doen over de beroepen die worden ingesteld tot vernietiging van een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing betreffende een omgevingsvergunningsaanvraag, genomen in laatste administratieve aanleg.

Over de grond van de zaak zelf oordeelde de Raad vervolgens dat het Team Mer heeft nagelaten om een eigen kwaliteitsbeoordeling te maken over het project-MER en de opmerkingen van het Agentschap voor Natuur en Bos daarover. De afkeuringsbeslissing wordt daarom vernietigd.

Documenten

Italian Trulli

Gallerij