RUP van de Gemeente Bochelt sneuvelt wegens ondeugdelijk Plan-MER

De Raad van State verklaart twee argumenten van de verzoekende partijen gegrond.

Volgens de Raad is het Plan-MER allereest niet behoorlijk opgesteld omdat bij het locatiealternatievenonderzoek economische criteria werden gehanteerd én geen milieucriteria. De Raad stelt hierbij in het arrest het volgende:

De doelstelling van dit alternatievenonderzoek is de beslissende overheid in staat te stellen die oplossing te vinden die de meeste milieuvoordelen biedt.

Bij het locatiealternatievenonderzoek dienen bijgevolg milieucriteria, zoals de ligging in een speciale beschermingszone, het gepaste gewicht te krijgen. Pas wanneer dit het geval is, is het locatiealternatievenonderzoek een rechtens verantwoord motief waarop de overheid haar beslissing kan steunen en wordt voldaan aan de materiëlemotiveringsplicht (randnr. 23).

Het onvolledig Plan-MER heeft eveneens tot gevolg dat de delegatie vanuit het Vlaamse Gewest aan de Gemeente Bochelt onwettig is. De aanduiding van de locatie voor de  ontginningsgebieden betreft een Vlaamse bevoegdheid. Zonder een deugdelijk locatiealternatievenonderzoek is geen delegatie van het planningsinitiatief mogelijk.

Daarnaast oordeelde de Raad van State dat onvoldoende geantwoord is op het ongunstige advies van het agentschap Natuur en Bos van het Vlaamse Gewest. Dat advies stelt onder meer dat het boscomplex behouden moet worden om het in te zetten als een doeltreffende oplossing voor de uitdagingen op het vlak van het klimaat.

Opnieuw moet worden vastgesteld dat een uitvoeringsplan sneuvelt om de voorbereiding ervan, in casu het Plan-MER,  onzorgvuldig is gebeurd.

Documenten

Gallerij