RUP vernietigd door de Raad van State wegens gebrek aan rechtszekerheid

Het Beigemveld is een woonuitbreidingsgebied in de gemeente Grimbergen waar een verkaveling is vooropgesteld van 82 bouwloten en de aanleg van een weg aansluitend op de Kruipstraat. In een eerder arrest van de Raad (1 juli 2020; nr. 247.984) aangaande een verkavelingsaanvraag en zaak van wegen werd reeds vastgesteld dat de gemeenteraad van Grimbergen de Kruipstraat problematisch achtte gelet op de beperkte breedte van de straat en het ontbreken van voetpaden. Toen heeft de gemeenteraad het nemen van maatregelen doorgeschoven naar een “nog op te richten werkgroep”.

De verzoekers, allen wonende nabij de betrokken straat, voeren onder meer aan dat het RUP voorziet in een grotere densiteit van woningen, waarbij de zuidelijke ontsluiting langs de hiertoe niet geschikte Kruipstraat zal gebeuren met “manifest negatieve gevolgen voor de mobiliteit en de leefbaarheid” in die straat.

De Raad oordeelde dat het gemeentelijk RUP geen rechtszekere oplossing biedt voor de problematiek. Nergens blijkt dat deze problematiek niet langer actueel zou zijn en bij de vaststelling van het RUP wordt deze “eens te meer naar een later, onbepaald tijdstip doorgeschoven, middels de doorverwijzing ervan naar een werkgroep”. Dit houdt een schending in van het zorgvuldigheids- en rechtzekerheidsbeginsel aldus de Raad van State die het besluit van de gemeenteraad houdende vaststelling van het plan vernietigt. De Raad verwerpt het argument dat de kritiek van verzoekers geen ontvankelijke wettigheidskritiek, doch louter opportuniteitskritiek zou zijn.

Documenten