Subsidiëring nieuwe publieke zwembaden: voorontwerp van decreet

Het persbeicht luidde als volgt:

 

Vlaanderen telt vandaag minder publieke zwembaden dan 20 jaar geleden, door hoge exploitatie- en/of renovatiekosten. De vraag om te (leren) zwemmen of deel te nemen aan watergebonden sporten blijft echter hoog. Daarom hecht de Vlaamse Regering nu haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de subsidiëring van nieuwe publieke zwembaden. Het voorontwerp van decreet wil het aantal publieke zwembaden in Vlaanderen verhogen, door een meerjarige subsidie te voorzien voor elke rechtspersoon die een nieuw publiek zwembad bouwt en exploiteert. Dit moet de financiering van een publiek zwembad haalbaar maken voor meer kandidaat-bouwers, en ervoor zorgen dat er enerzijds meer zwembadprojecten gestart worden, en anderzijds de duurzame exploitatie en de beschikbaarheid van zwemwater voor de bevolking verzekerd is. In het voorontwerp van decreet worden minimale voorwaarden zoals kwaliteitseisen, minimale afmetingen en voorwaarden met betrekking tot openingsuren en inkomtarieven bepaald, opdat gesubsidieerde projecten ten volle bijdragen aan de doelstelling om de beschikbare hoeveelheid zwemwater op korte termijn te verhogen. De subsidie is bovendien jaarlijks voorwaardelijk en begunstigden moeten via jaarlijkse rapportering aantonen dat aan deze minimale voorwaarden is voldaan. Het is de ambitie om via dit voorontwerp van decreet 40 zwembadprojecten te ondersteunen. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SARC en daarna van de Raad van State.

Gallerij