Vergunning windmolenpark ‘Boneffe’ geschorst door Raad van State

Het geplande project in Boneffe bestaat uit 9 windturbines en is een van de vele projecten van Eneco Wind Belgium. Deze laatste vermeldt op haar website dat grote zorg is besteed aan de inplanting van het park en het respect voor de omgeving, inclusief het vogelbestand.

Niettemin vorderden verzoekers in vermelde zaak, een particulier en een vzw met een natuurbeschermend doel, bij de Raad van State de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de vergunning voor dit windmolenpark. De werken voor dit park stonden, aldus opnieuw de website van Eneco Wind Belgium, gepland voor de periode van augustus tot december 2020.

De Raad van State oordeelde dat, gezien de noodzakelijke stillegging van de werken tijdens de periode waarin het vogelbestand extra kwetsbaar, de totale duur van de in het project inbegrepen werken aan het wegennet meer dan 12 maanden bedraagt. De vergunning, zo oordeelt de Raad, geeft aan dat de wegenwerken in het project niet langer duren dan 12 maanden, maar legt ook de verplichting op aan de vergunde om een periode van stilstand te respecteren. Op deze wijze kan de partij die de vergunning ontvangt, niet handelen volgens de erin bepaalde omstandigheden : « l’acte attaqué impose, à titre de « condition relative au chantier », que les modifications temporaires de voirie n’excèdent pas douze mois mais, au vu de ce qui est exposé dans l’acte attaqué et dans l’étude d’incidences, celle-ci ne saurait être respectée ». De wijzigingswerken aan het wegennet duren bijgevolg langer dan 12 maanden en vereisen een voorafgaande goedkeuring van de betrokken gemeenten, welke hier niet is gevraagd. De vergunning is geschorst.

Documenten