Vlaams subsidieregister

In de nota aan de vlaamse regering wordt gesteld dat de “problematiek  van subsidiemisbruiken,  die ook recent  ruim  media-aandacht  kreeg,” de noodzaak en het belang van een subsidieregister aantoont. Hoewel het nog niet voorzien is in dit ontwerpdecreet, wordt de aansluiting bij het subsidieregister door ook de lokale besturen in vlaanderen als toekomstmogelijkheid opgeworpen.

Dit initiatief van de vlaamse regering ligt in lijn met voornemen uit de beleidsnota 2019-2024 van het departement Financiën en Begroting om de subsidiestromen overzichtelijk op te lijsten. Nu kunnen noch aanvragers noch verstrekkers van subsidies info over toegekende subsidies centraal raadplegen en vragen aangaande subsidies worden “ad hoc en reactief” beantwoord in het parlement. De Vlaamse Regering wil er via dit register dus ook voor zorgen dat de administratieve last vermindert en beleidsevaluatie vergemakkelijkt wordt

Documenten