Wetswijziging geeft gemeenten en omwonenden voortaan inspraak bij afschaffing overwegen

De afschaffing van een overweg heeft steeds een grote impact op de mobiliteit, de verkeersveiligheid en het dagelijks leven van buurtbewoners.

Middels de wet van 6 december 2022 tot wijziging van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen, wat betreft de procedure voor het afschaffen van overwegen (BS 26 mei 2023) wordt voortaan dan ook voorzien in de verplichting van de spoorweginfrastructuurbeheerder om gemeenten en omwonenden hierin te betrekken.

Bij beslissingen over de afschaffing van overwegen dient Infrabel vanaf nu met volgende principes rekening te houden:

  • 1° een afschaffing van een overweg wordt afdoende gemotiveerd;
  • 2° de verkeersveiligheid, de impact op mobiliteit en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht genomen;
  • 3° de impact van het afschaffen van een overweg wordt zo nodig beoordeeld in een gemeentegrensoverschrijdend perspectief;
  • 4° bij de afweging voor de afschaffing van een overweg wordt rekening gehouden met de actuele functie van de overweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen; daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen.

De gemeente op het grondgebied waarvan de overweg is gelegen, wordt om advies gevraagd en is ook gelast met de organisatie van een openbaar onderzoek over de voorgenomen afschaffing.

Tegen iedere beslissing tot afschaffing van een overweg kan voortaan ook administratief beroep worden ingesteld bij de FOD Mobiliteit door

  • de gemeente op het grondgebied waarvan de betrokken overweg is gelegen; en
  • de beheerder van de wegverbinding die door de opheffing van de overweg zou worden afgesneden.

Een later KB zal meer details geven over de adviesvraag, het openbaar onderzoek en het administratief beroep.

Meer info: wet van 6 december 2022 tot wijziging van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen, wat betreft de procedure voor het afschaffen van overwegen (BS 26 mei 2023)

Documenten

Gallerij