Wijziging standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek

Voor het opstellen van bodemonderzoeks- en saneringsrapporten, stelt de OVAM standaardprocedures ter beschikking. De standaardprocedures worden vastgesteld bij besluit van de Vlaams minister, bevoegd voor het leefmilieu.

Op 7 maart 2023 (B.S. 17 maart 2023) werd een wijziging goedgekeurd van de standaardprocedure voor de opmaak van een oriënterend bodemonderzoek in het kader van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006.

De wijziging omvat voornamelijk aanvullende bepalingen met betrekking tot de atmosferische depositie en verdachte stoffen. Zo moet voortaan in de voorstudie (historisch onderzoek, terreinbezoek, …) de bodemsaneringsdeskundige bijkomend informatie verzamelen betreffende luchtemissies, integraal milieujaarverslag, schoorstenen, neerslagkuiken, … en wordt explicieter voorzien in een evaluatie van de verdachte stoffen op de onderzoekslocatie (hoofdstuk 4.1 De verontreinigingshypothese opstellen). Hiernaast voorziet de wijziging ook enkele administratieve vereenvoudigingen.

Er is een overgangsperiode voorzien. Bodemonderzoeken die ingediend worden vanaf 1 augustus 2023 moeten voldoen aan de nieuwe standaardprocedure. Voor rapporten die ingediend worden na 31 maart 2023 en voor 1 augustus 2023 kan men kiezen om te werken volgens de oude of de nieuwe standaardprocedure.

Het is niet mogelijk om beide standaardprocedures te combineren. OVAM verzoekt dan ook om duidelijk te vermelden welke versie van de standaardprocedure werd gebruikt om het rapport op te stellen.

Als aanvulling op de standaardprocedures stelt de OVAM ook een aantal codes van goede praktijk en leidraden beschikbaar. De leidraad standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek zal in aansluiting op de gewijzigde standaardprocedure ook nog een update krijgen.

Externe linken

Gallerij