Pri­va­cy­ver­kla­ring

Advocatenkantoor Dirk De Keuster bvba (hierna “Advocatenkantoor”) verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruikmaakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens gebruiken wij om onze opdracht als advocaat uit te voeren. Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); ook algemeen bekend als “GDPR”.

Wat doet het advocatenkantoor met uw persoonsgegevens?

Voor de behandeling van de aan het Advocatenkantoor toevertrouwde zaken verwerken wij persoonsgegevens. Deze zijn noodzakelijk voor een goede en zorgvuldige advisering, rechtspleging en procesvoering.

Daarnaast verwerkt het Advocatenkantoor persoonsgegevens voor personele zaken, voor evenementen en dienstverlenende taken. Bijvoorbeeld als u de nieuwsbrief van ons wilt ontvangen. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens als u bijvoorbeeld solliciteert op een functie bij het Advocatenkantoor. Het Advocatenkantoor gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze verstrekt.

Waarom verwerkt het Advocatenkantoor uw persoonsgegevens?

Het Advocatenkantoor verwerkt uw persoonsgegevens in de meeste gevallen om haar taak als advocaat te kunnen uitvoeren. In sommige gevallen verwerken wij gegevens op basis van uw toestemming, een overeenkomst of een gerechtvaardigd belang.

Wisselt het Advocatenkantoor uw persoonsgegevens uit met anderen?

Het Advocatenkantoor deelt in het kader van een gerechtelijke of administratieve procedure gegevens met procespartijen en professionele partijen die een rol spelen in de procedure.

Voor de dienstverlenende taken wisselt het Advocatenkantoor geen persoonsgegevens uit met andere instanties. Het Advocatenkantoor gebruikt uw persoonsgegevens nooit voor commerciële of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt, tenzij de verdere verwerking ervan volgens de AVG niet als onverenigbaar met het oorspronkelijke doel wordt beschouwd.

Hoelang bewaart het Advocatenkantoor uw persoonsgegevens?

Het Advocatenkantoor bewaart uw persoonsgegevens volgens de regels uit het Burgerlijk Wetboek inzake de verjaring voor de dienstverlening van een advocaat, zijnde tot 5 jaar na het afsluiten van het dossier.

Na deze periode worden de dossiers vernietigd.

Hoe beveiligt het Advocatenkantoor uw persoonsgegevens?

Het Advocatenkantoor heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

Wat zijn uw rechten?

U heeft een aantal rechten als het Advocatenkantoor uw persoonsgegevens gebruikt:

  • Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoelang ze worden bewaard.
  • Recht op inzage: u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bekend zijn bij het Advocatenkantoor.
  • Recht op teruggave van uw dossier.
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om het Advocatenkantoor te vragen uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren wanneer de persoonsgegevens onjuist zijn die het Advocatenkantoor van u heeft.
  • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk wordt stopgezet, bijvoorbeeld omdat u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u nog op een antwoord wacht.
  • Recht van bezwaar: u heeft het recht om – vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie – bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt alleen bezwaar maken als de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op grond van de uitoefening van een taak van algemeen belang of als het Advocatenkantoor meent een gerechtvaardigd belang te hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming geeft aan het Advocatenkantoor om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens weer te laten verwijderen.

Verzoeken

Wilt u van een van uw rechten gebruikmaken, dan kunt u contact opnemen met het Advocatenkantoor. De contactgegevens vindt u op deze website.

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens?

Indien u als cliënt van mening bent dat de advocaat ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan de advocaat gerichte verzoek(en), kan de cliënt klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission(at)privacycommission.be