Overheidsopdrachten

Het kantoor staat bij overheidsopdrachten zowel publieke als private cliënten bij. Dit betreft zowel het verlenen van advies tijdens lopende procedures als de vertegenwoordiging in rechte bij de gunning of de uitvoering van overheidsopdrachten. Wij vertegenwoordigen cliënten voor de Raad van State (UDN-procedures, annulatieprocedure, …) als de gewone rechtbanken en hoven (kort geding niet administratieve overheden, schadevergoeding, uitvoeringsgeschillen).

PPS

Bij een Publiek-Private Samenwerking werken een overheid en een commerciële firma intensief samen om een complex project tot een goed einde te brengen. Wij beschikken als kantoor over een uitgebreide ervaring in deze materie. Onder de rubriek referenties vindt u een aantal projecten terug waarin wij betrokken zijn (geweest). We kunnen een volledige procesbegeleiding aanbieden waarin zowel de juridische aspecten (keuze van de gunningswijze, opmaak selectieleidraad, opmaak gunningsleidraad, opmaak gunningsverslag, opmaak PPS-contract, …) als de bouwkundige aspecten (nazicht stedenbouwkundige context, opmaak projectdefinitie met inbegrip van de outputspecificaties en lokalenfiches, werfopvolging, …) samen in één opdracht gebundeld worden.

Ruimtelijke ordening

We behandelen dossiers in verband met uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen.  U kan bij ons terecht voor een advies of voor een procedure bij de Deputatie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State. Omwille van onze samenwerking met Patrick Vandevelde, gewezen gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar en ruimtelijke planner, kunnen wij u ook bijstaan bij de uitwerking van een stedenbouwkundige strategie voor nieuwe projecten of ontwikkelingen.

Voedselveiligheid

Ons kantoor beschikt sinds de Dioxinecrisis van 1999 over een ruime ervaring in dossiers rond voedselveiligheid. Zo vertegenwoordigen wij private ondernemingen in hun geschillen met het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV).

Milieurecht

Het milieurecht omvat onder meer de reglementering op de bodemsanering, Vlarem, Algemene Bepalingen inzake milieubeleid, afval … Wij voeren discussies met de bevoegde Vlaamse overheidsinstellingen waaronder OVAM en behandelen procedures met betrekking tot milieuvergunningen (Deputatie, Vlaamse minister bevoegd voor milieu, Raad van State, …). Uiteraard volgen wij de invoering van de omgevingsvergunning op de voet.

Privaat Bouwrecht

Inzake privaat bouwrecht behandelen wij geschillen tussen de bouwheer en de architect en/of aannemer.

U kan tevens bij ons terecht voor vragen over (mede)-eigendom, appartementseigendom, opstal- en erfpachtrechten, afpaling, gemene muur, …

Huurgeschillen (niet-betaalde huren, ontbinding, uitdrijving, plaatsbeschrijving, …) behoort eveneens tot onze kennis. Wij staan dan ook vele cliënten bij in hun procedure bij de Vrederechter.

 

Huur

We behandelen voor u alle huurgeschillen : woninghuur, handelshuur, pacht, …

Onteigening en Concessies

Publiekrechtelijke instellingen met een onteigeningsbevoegdheid kunnen bij ons terecht voor advisering over de onteigeningsmogelijkheden alsmede de uitwerking van het onteigeningstraject. Zowel overheden als particulieren vertegenwoordigen wij bij de Vrederechter, de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Raad van State.

Bij concessies adviseren wij over de verschillende types: domeinconcessies, concessies van openbare dienst en concessie van openbare werken. Wij staan vaak in voor de opmaak van de concessieovereenkomsten.

Ambtenarenrecht

Ons kantoor beschikt eveneens over ervaring in geschillen over benoemingen en tuchtsancties. Dit betreffen zowel de interne procedures als de vertegenwoordiging bij de Raad van State.

Rechtsbijstand

Indien u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt, regelen wij alle betalingen van onze erelonen met de verzekeraar. Er worden geen bijkomende kosten aangerekend.

Begeleiding subsidiedossiers

We begeleiden zowel publieke als private cliënten bij aanvraagdossiers voor het bekomen van subsidies onder meer voor sportinfrastructuur, stadsontwikkeling, uitbouw toeristische infrastructuur, …