1. Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden in de contractuele verhouding tussen de cliënt en Advocatenkantoor Dirk De Keuster BVBA (KBO nr. 0821.092.231), de medewerkers en stagiairs (hierna verder samen aangeduid als “advocaat”).  De adresgegevens van deze rechtspersoon zijn vermeld onder de rubriek “contact” van deze website.

Deze algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt vanaf het tijdstip dat de advocaat wordt belast met een opdracht door de cliënt.

De cliënt is op de hoogte van het feit van en aanvaardt dat de advocaat verplicht is om de bepalingen van de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme na te leven.

Deze algemene voorwaarden zijn geïnspireerd op het modelcontract van de Vlaamse Orde van advocaten. De cliënt kan steeds verzoeken dat een dergelijk contract wordt afgesloten. Indien de cliënt dit verzoek niet uit, gelden deze algemene voorwaarden.

2 Informatie

De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak. De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat. 

Indien de cliënt voor de behartiging van de zaak de noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig of niet conforme de afspraken verleent, staat het de advocaat vrij om voor de cliënt geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel aan de zaak te onttrekken. De advocaat is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien. 

3 Beroep op derden

3.1.   Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

3.2.   Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat. 

3.3.   De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

4 Kosten en ereloon 

4.1.   Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde prestaties.

Het normale ereloon bedraagt 195 Euro per uur exclusief BTW voor een vennoot, 110 euro voor een senior medewerkers met meer dan 5 jaar relevante ervaring én 85 euro voor een junior medewerker. Er kan in onderling overleg een ander uurtarief worden afgesproken. De erelonen zijn enkel betaalbaar op de betreffende kantoorrekening. Dit zal elke keer duidelijk vermeld worden op de factuur. In de erelonen zijn alle kosten opgenomen met uitzondering van alle kaskosten aan derden (gerechtskosten, gerechtsdeurwaarders, vertalers, tussenkomst van deskundigen, accountants,…). Deze kaskosten worden afzonderlijk ten laste van de cliënt gelegd.

Er wordt op gewezen dat de erelonen van advocaten sinds 1 januari 2014 onderhevig zijn aan een btw-tarief van 21%. Opgegeven erelonen zijn steeds exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2.   De prestaties worden periodiek gefactureerd. De advocaat kan evenwel voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde factuur van kosten en ereloon. In de eindfactuur van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

4.3.   De cliënt betaalt de voorschotten en de eindfactuur van kosten en ereloon van de advocaat binnen veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen, tenzij de factuur een andere betaaldatum vermeldt. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.

4.4.   Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindfactuur moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.

4.5.   Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande factuur en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de cliënt op het openstaande saldo rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning.

5 Derdengelden

5.1.   De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort. De derdenrekeningen staan vermeld op deze website onder de rubriek “contact”.

5.2.   De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of facturen van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonfacturen van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

5.3.   De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden. 

6 Aansprakelijkheid

6.1.   De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de respectievelijke  Orde van advocaten. De aansprakelijkheid is beperkt tot de dekking van de verzekering. De polis verleent dekking in de volgende landen: grondgebied van de EU, Zwitserland, Andorra, de Anglo-Normandische Eilanden, Liechtenstein, Monaco en San Marino.

De advocaat aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en het gebruik van de gegevens die op algemene wijze op de website worden vermeld.

7 Beëindiging van de overeenkomst

7.1 .  De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindfactuur van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen  schadevergoeding vragen.

7.2.   Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

7.3.   De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

8 Toepasselijk recht en geschillen

8.1.  Het Belgisch recht is van toepassing.

8.2.  Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van advocaten.

8.3.  De advocaat is onderworpen aan de regeling inzake buitengerechtelijke regeling van geschillen voorzien in BoekXVI van het Wetboek van Economisch Recht (hierna “WER”).

In overeenstemming met Titel 2, Boek XVI WER kan, in verband met een reeds afgesloten overeenkomst rechtstreeks een grief worden ingediend of informatie verkregen bij onze klachtendienst, op 03/ 384.04.07  of info@dkc-law.be .

In overeenstemming met Titel 4 van het Boek XIV WER kunnen aanvragen of klachten ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (hierna “OCA”), de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten.

De OCA is opgenomen op de lijst van gekwalificeerde entiteiten die kan worden geraadpleegd op de website van de F.O.D. Economie, K.M.O. en middenstand

De OCA is bevoegd voor klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de advocaat . Klachten worden bij voorkeur online ingediend aan de hand van het elektronisch klachtenformulier beschikbaar op http://oca.ligeca.be/nl/. Via deze link kunnen aanvullende gegevens van de OCA worden geraadpleegd.

De OCA is gevestigd in de Staatsbladsstraat 8 te 1000 Brussel.

8.4.  De advocaat is tevens onderheven aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Reglement invordering van erelonen van balie Antwerpen van 27 juni 2005 respectievelijk Deontologische Codex van balie Dendermonde van 6 mei 2010.

9 Dienstenwet

De advocaat als dienstverstrekker valt onder de toepassing van de zogenaamde dienstenwet. Deze is geregeld door de wet van 17 juli 2013 houdende invoeging van Boek III in het Wetboek van economisch recht. Deze laatste trad in de plaats van twee wetten van 26 maart 2010  betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in art. 77 van de Grondwet. Zij zijn de omzetting van Richtlijn 2006/123/EG en zijn retroactief in werking getreden op 28 december 2009.

Deze algemene voorwaarden bevatten alle informatie die de advocaat op grond van deze wettelijke verplichting moet bekend maken